karpatskaperla.sk Víno, Karpatská perla - Vinarstvo roka 2012

karpatskaperla.sk
Title: Víno, Karpatská perla - Vinarstvo roka 2012
Keywords: víno, vinotéka, vína, odrodové víno, akostné víno, vini?, vinica, vinohrad , den otvorenych pivnic, Národny salón vín Slovenskej republiky 2006, karpatska perla,senkvice, hrozno, víno, firma, jagnet,...
Description: Karpatská perla s.r.o. ?enkvice. Vyrobca kvalitného vína európskeho formátu. Najnov?ie udalosti, ktoré sa udiali vo firme KAPRPATSKá PERLA, s.r.o..
karpatskaperla.sk is ranked 7473548 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,221. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. karpatskaperla.sk has 43% seo score.

karpatskaperla.sk Information

Website / Domain: karpatskaperla.sk
Website IP Address: 109.74.149.24
Domain DNS Server: ns3.websupport.sk,ns1.websupport.sk,ns2.websupport.sk

karpatskaperla.sk Rank

Alexa Rank: 7473548
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

karpatskaperla.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $2,221
Daily Revenue: $6
Monthly Revenue $182
Yearly Revenue: $2,221
Daily Unique Visitors 560
Monthly Unique Visitors: 16,800
Yearly Unique Visitors: 204,400

karpatskaperla.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control
Date Mon, 01 Aug 2016 04:43:58 GMT
Server Apache
Content-Type text/html; charset=utf-8

karpatskaperla.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage
víno 145 0.59%
vinotéka 4 0.03%
vína 214 0.88%
odrodové víno 0 0.00%
akostné víno 0 0.00%
vini? 10 0.05%
vinica 8 0.05%
vinohrad 27 0.22%
den otvorenych pivnic 0 0.00%
Národny salón vín Slovenskej republiky 2006 0 0.00%
karpatska perla 0 0.00%
senkvice 0 0.00%
hrozno 12 0.07%
víno 145 0.59%
firma 0 0.00%
jagnet 54 0.33%
... 2 0.01%

karpatskaperla.sk Traffic Sources Chart

karpatskaperla.sk Similar Website

Domain Site Title

karpatskaperla.sk Alexa Rank History Chart

karpatskaperla.sk aleax

karpatskaperla.sk Html To Plain Text

Víno, Karpatská perla - Vinarstvo roka 2012 Produkty JAGNET VARIETO 4 ?IVLY KARPATSKá PERLA DíLEMúRE BOBULO ?ADOVé VíNO O nás Na?a filozofia Fotogalérie Novinky Akcie Ocenenia Vinárstvo Na?e vinohrady História vinárstva Technológie Degustácie Riadené Vo vinotéke Predaj Vinotéka Predajcovia Kontakt Newsletter Nechajte si zasiela? novinky. ?a?ej EN DE HU Irsai Oliver Ro?ník: 2015 Klasifikácia: Víno s chránenym ozna?ením p?vodu P?vod: Malokarpatská vinohradnícka oblas?, ?enkvice Vlastnosti: Prvé mladé víno fantastického ro?níka 2015 z prvého tohtoro?ného hrozna - Irsai Oliver 2015 zo ?enkvického honu Greft... Alkohol: 12 % obj. Objem f?a?e: 0,75 l Novinky Vinotéka v KARPATSKEJ PERLE zatvorená od 21. do 31. júla Milí priatelia pekného vína, radi by sme vám oznámili, ?e od 21. júla do 1. augusta 2016 bude na?a firemná vinotéka v KARPATSKEJ PERLE zatvorená. Vidíme sa op?? od 2. augusta 2016, kedy bude vinotéka otvorená od 9:00 do 19:00. ?akujeme vám za pochopenie a ?eláme krásne leto. U?ívajte ho plnymi dú?kami. ?ampión a 8 vín v Národnom salóne Za nami je posledná a zároveň najvyznamnej?ia slovenská vinárska sú?a?, 11. ro?ník Národného salónu vín Slovenskej republiky. Te?íme sa, ?e sa nám tu podarilo získa? titul ?ampión prírodne sladkych vín so slamovym vínom DíLEMúRE Pálava 2012 a zároveň 8 na?ich vín sa dostalo do najlep?ej stovky slovenskych vín: DíLEMúRE Pálava 2012, slamové víno JAGNET Müller Thurgau 2015VARIETO Aurelius 2015, vyber z hroznaVARIETO Rizling rynsky 2015, vyber z hroznaVARIETO Sauvignon 2015, neskory zberVARIETO Frankovka modrá 2013, vyber z hroznaVARIETO Cabernet Sauvignon 2012, vyber z hroznaVARIETO Alibernet 2012, vyber z hrozna Tento rok bolo prihlásenych a? 439 vzoriek vín od 59 vinárov. Podmienkou zapojenia sa do sú?a?e je, aby víno získalo v niektorej z nomina?nej sú?a?í minimálne 87 bodov. Ví?aznú top stovku slovenskych vín pre ro?ník 2016/2017 budete m?c? ochutna? od septembra v Apponyiho paláci v Múzeu vinohradníctva v Bratislave. Obrovsky úspech KARPATSKEJ PERLY na Sélections Mondiales des Vins 2016 Te?íme sa zo skvelého úspechu na najprestí?nej?ej sú?a?i vín Severnej Ameriky Sélections Mondiales des Vins Canada. Tento rok tu zabodovali a? 3 vína KARPATSKEJ PERLY. 2 zlaté medaily získali VARIETO Devín 2015 a víno z novej kolekcie KARPATSKá PERLA, Veltlínske zelené 2015. Ochutna? ich m??ete koncom júna, odkedy budú v predaji. Striebornou medialou ocenili víno KARPATSKá PERLA Rizling vla?sky 2015. Medailová úspe?nos? slovenskych vín v tejto sú?a?i bola a? 57% so ziskom 4 zlatych a 4 striebornych medailí pre slovenskych vinárov.Sú?a? organizuje Vinofed ako prestí?nu sú?a? v rámci najvy??ích sú?a?í vín na svete ?Sélections“. Tento rok sa konala v Quebecu pod patronátom OIV a UIOE a s podporou Asociácie sommelierov Quebecu. Sme radi, ?e na?e vína uspeli v tvrdej konkurencii vín z celého sveta práve v tejto vyznamnej sú?a?i vín, ktorá otvára ocenenym vínam vstup medzi kanadskych milovníkov vína. Vína ocenené ve?kou zlatou medailou sú oprávnené získa? vo?ny vstup na kanadsky trh. Celkovo bolo udelenych 9 ve?kych zlatych, 430 zlatych a 161 striebornych medailí spomedzi 2000 sú?a?iacich vín. Táto vinárska sú?a? bola zalo?ená u? v roku 1983, vyniká teda aj najdlh?ou históriou v celej Severnej Amerike.Celkové vysledky sú?a?e nájdete na jej oficiálnej stránke. Zlaty Rizling rynsky z Concours Mondial de Bruxelles 2016 Z 22. ro?níka prestí?nej sú?a?e vín Concours Mondial de Bruxelles si tento rok odná?ame zlatú medailu za na?e nové víno VARIETO Rizling rynsky 2015. Pri tomto minerálnom víne sa m??ete te?i? na v?ňu lipového kvetu a citrusové tóny v chuti. Víno z fantastického ro?níka 2015 zo Suchého vrchu je u? v predaji. Tohtoro?ny Concours Mondial de Bruxelles sa konal v bulharskom Plovdive od 29. apríla do 1. mája. 320 degustátorov a odborníkov na víno z celého sveta tu hodnotili 8750 vín z 51 krajín sveta. Slovenskí vinári získali dokopy 8 zlatych a 18 striebornych medailí. V?etkym ocenenym vinárom gratulujeme k skvelému úspechu. Ve?mi nás te?í, ?e bolo ocenenych 9 slovenskych ryňákov. Oficiálne vysledky sú?a?e Concours Mondial de Bruxelles 2016 úspechy na Horeca Pro 2016 ?akujeme náv?tevníkom, spoluvystavovate?om a organizátorom za vytvorenie vynikajúcej atmosféry 2. ro?níka podujatia Horeca Pro, ktory sa konal 11.2. 2106 v Hoteli Gate One v Bratislave. Podujatie bolo ur?ené iba odbornej verejnosti z oblasti Horeca. Náv?tevníci mali mo?nos? zú?astni? sa mno?stva prezentácií, diskusií a workshopov zameranych na skvalitnenie stravovacích a ubytovacích zariadení a slu?ieb. Vyvrcholením ve?trhu bolo oceňovanie najúspe?nej?ích produktov, ktoré hodnotili ?lenovia ASSR. KARPATSKá PERLA tu zvítazila v kategórií "najlep?í dizajn" s novou etiketou s motívom vinárstva a najlep?ím nealkoholickym nápojom bielym BOBULOM 2015. Domáci a zahrani?ní vystavovatelia odprezentovali na Horeca Pro ?irokú ?kálu novych, ?i známych produktov. KARPATSKá PERLA ponúkla degustátorom kvarteto mladych vín ú?asného ro?níka 2015: VARIETO Frankovka modrá 2015, rosé, JAGNET Muller-Thurgau 2015, JAGNET Mu?kát moravsky 2015 a Veltlínske zelené 2015, vyber z hrozna. Vyber doplnili 4 ?IVLY 2013 biele, VARIETO Rizling rynsky 2013, bobu?ovy vyber, Pinot Noir 2012 a BOBULO 2015. Pre tych najnáro?nej?ích sme pripravili vertikálnu degustáciu "Z vinohradu k va?im dverám", ktorá zahrnula ?es? ro?níkov Veltlínského zeleného pochádzajúceho z na?ej najkraj?ej modranskej vinice Noviny. Svoju ?ivotnú skúsenos? s pestovaním a dorábaním najpestovanej?ej bielej odrody Slovenska pri?iel odprezentova? samotny majite? vinárstva Ladislav ?ebo. Zú?astnení mali mo?nos? porovna? jednotlivé ro?níky a ?o to sa dozvedie? o geologickych, klimatickych, ?i pestovate?skych podmienkach vinohradu Noviny. Horeca Pro op?? dokázalo, ?e je povinnou zástavkou v?etkych, ktorí majú záujem povy?i? slovensku gastronómiu na vy??iu úroveň. Ocenenia prebral majite? Ladislav ?ebo Degustácia vín na Horeca Pro Mu?kát oslnil krajinu vychádzajúceho slnka Sú?a?e vín v roku 2016 sme od?tartovali vo ve?kom ?tyle. Podarilo sa nám zabodova? na prestí?nej sú?a?i vín Sakura Award v Japonsku. Na 3. ro?níku sú?a?e, kde hodnotia vylu?ne ?eny sme získali 1 ve?kú zlatú a 3 zlaté medaily. Ve?kú zlatú medailu udelili vínam s bodovym hodnotením od 95 do 100 bodov. Nám sa o tento obrovsky úspech postaral JAGNET Mu?kát moravsky 2015. Te?íme sa aj z troch zlatych medailí za vína JAGNET Müller Thurgau 2015 a dve vína z novej kolekcie KARPATSKá PERLA, Pinot Noir 2012 a cuvée Pinot Blanc/Pinot Noir/Chardonnay 2014. Aj tento rok sme na sú?a?i Sakura Award v Tokiu stali najúspe?nej?ím slovenskym vinárstvom. Z celkového po?tu 3543 sú?a?nych vín z celého sveta bolo udelenych 179 ve?kych zlatych, 704 zlatych a 615 striebornych medailí. Spomedzi vín, ktoré získali ve?kú zlatú medailu bude vybranych e?te 30 najlep?ích vín, ktoré získajú vyznamné ocenenie v podobe diamantovej trofeje. 8. marca na najv???ej japonskej vystave nápojov a gastronómie Foodex slávnostne vyhlásia vína ocenené diamantovou trofejou, ako aj ?al?ie ?peciálne ocenenia za vína. Ocenenia zo Sakura Award majú v Japonsku ve?ky vyznam. Nielen preto, ?e na sú?a?i hodnotia vína najlep?ie japonské degustátorky, ale aj tym, ?e ju vedie uznávaná sommelierka, pani Yumi Tanabe, prezidentka Wine & Spirits Culture Association a riadite?ka vinárskej ?koly v Tokiu. Na základe úspechu v tejto sú?a?i majú Japonci o vína v???í záujem a pani Tanabe ocenené vína prezentuje na ?al?ích vyznamnych vystavách a ve?trhoch po celom svete. Minuly rok sme sa medzi tridsiatku najlep?ích vín ocenenych diamantovou trofejou prebojovali s vínom VARIETO Frankovka modrá 2012. Ocenenie nám bol odovzda? osobne ná? japonsky importér, pán Suzuki a zablaho?ela? nám pri?la aj pani Yumi Tanabe. Vysledky Sakura Award boli zverejnené u? tradi?ne na Valentína, 14.2.2016. Pani Yumi Tanabe po?as tohtoro?nej sú?a?e ?adovy zber Veltlínske zeleného Kampaň ro?níka 2015 sme ukon?ili ?adovym zberom Veltlínskeho zeleného v ?enkvickom vinohrade Kozara. 22. januára 2016 sme sa zobudili o tretej ráno do najmrazivej?ieho rána zimy roku 2016. Teplomer ukazoval ráno a? -13°C, ?o bola ideálna teplota na ?adovy zber, preto?e hrozno na ?adové víno treba lisova? zamrznuté na minimálne -7°C. Cukornatos? vylisovaného mu?tu dosiahla 40°NM. Vinica v hone Kozara. Viac fotografií Galadegustácia medailovych vín sú?a?e Prague Wine Trophy 22. januára bola spolumajite?ka vinárstva Margita ?ebová prezentova? vína na deviatom ro?níku Galadegustácie medailovych vín sú?a?e Prague Wine Trophy. Podujatie sa konalo v Jalta Boutique Hoteli na Václavskom námestí v Prahe. Po?as tohto gala ve?era zároveň prevzala ocenenie za druhé najlep?ie zahrani?né vinárstvo v sú?a?i, ako aj diplomy za ?ampiónov: 1 x Prague Wine Champion a 3 x Prague Regional Champion. Taktie? sme sa zaradili medzi p??hviezdi?kové vinárstva, teda najlep?ie vinárstva sú?a?e. Sú?a? Prague Wine Trophy je najv???ou sú?a?ou vín v ?eskej republike, ?o dodáva na jej prestí?i. V roku 2015 sa jej zú?astnilo vy?e 1200 vín. Sú?a? sa skladá sa zo ?tyroch k?l, v ktorych sú vína hodnotené v kategóriách pod?a odr?d. Jednym z najvy??ie hodnotenych vín celej sú?a?e bolo s 93 bodmi na?e ?adové víno Veltlínske zelené 2011, ocenené titulom Prague Wine Champion. Galadegustácia bola vyvrcholením ?smeho ro?níka festivalu Prague Wine Week. Tento festival je spojením prezentácie ocenenych vinárstiev, ?pi?kovych pra?skych re?taurácií a vínnych barov. Náv?tevníci tu mohli ochutna? vzorky zo sú?a?e Prague Wine Trophy. Viac informácií o podujatí nájdete na www.pww.cz. V Prahe víno KARPATSKEJ PERLY nájdete napríklad aj vo vínnych baroch Vinograf. Na obrázku je Margita ?ebová s pánom Vondrákom z vinotéky Wine Boutique v Prahe, kde sa tie? predávajú na?e vína. Viac fotografií nájdete tu. Na?e ?adové medzi tisíckou najlep?ích vín sveta Jednym z najv???ích úspechov KARPATSKEJ PERLY v roku 2015 bolo nepochybne prekonanie národného rekordu v sú?a?i Vinalies Internationales Paris, kde získalo ?adové víno Veltlínske zelené 2011 zlatú medailu a neuverite?nych 92 bodov. Od ?ampióna u? len na krok, ale aj v?aka tomuto úspechu sa nám podarilo prebojova? do exkluzívneho Sprievodcu 1000 najlep?ích vín sveta pre rok 2016. Vydáva ho ka?doro?ne únia enológov Francúzska práve na základe vysledkov prestí?nej sú?a?e Vinalies Internationales Paris. Pre rok 2016 v ňom nájdete 17 vín zo Slovenska. Pre porovnanie sa sem preobojovalo aj napríklad 30 vín z ?eskej republiky, 43 vín zo ?panielska, ?i 16 talianskych vín. Te?íme sa z tohto úspechu, aj preto, ?e d?le?itos? tohto sprievodcu je ?asto prirovnávaná k sprievodcovi michelinskymi re?tauráciami. Dar?ekové sety v na?ej vinotéke Ak h?adáte ideálny dar?ek pre milovníkov vína, zastavte sa v na?ej firemnej vinotéke v ?enkviciach. Okrem dar?ekovych setov s vínom vám ponúkame aj detské sety s mu?tom BOBULO, medom, hroznovym ?elé a Sv?tojurskou eko-plastelínou z vínneho kameňa. Po?as otváracích hodín vinotéky (utorok-piatok 9:00-19:00) m??ete u nás vína ochutna? víno, alebo si polahodi? na skvelej káve. Te?íme sa na va?u náv?tevu. Set pre deti: Set s novym om?ovym vínom Pinot Gris 2014: Posledné vína roka Radi by sme vám predstavili jedny z poslednych novych vín tohto roka. Irsai Oliver 2015 je prvym mladym vínom vynikajúceho ro?níka 2015 z prvého tohtoro?ného hrozna zo ?enkvíc. Omámi vás svojou mu?kátovou v?ňou s tónmi anízu. V jeho osvie?ujúcej chuti sa snúbi ovocnos? a korenistos?. Vyskú?ajte ho vychladené na 10-12°C s hydinou, alebo m?kkymi syrmi. Kolekcia VARIETO sa rozrástla o dve posledné vína ro?níka 2014. Z modranskych Novín pochádza VARIETO Veltlínske zelené 2014, neskory zber. Je to víno s ovocnou v?ňou s príjemnym korenistym prejavom. V chuti zmes ovocia so stopou medu a v dochuti prevládajú mand?ové tóny. Odporú?ame podáva? vychladené na 10-12°C spolu s chrumkavou ?parg?ou, alebo vyzretymi syrmi. VARIETO Pinot Gris 2014, vyber z hrozna pochádza zo Suchého vrchu. Víno ovplyva zlatistou farbou a zaujímavou v?ňou exotického ovocia. Lahodná svie?a chu? je umocnená príjemnou dochu?ou. Podávame ho vychladené na 10-12°C k m?su s krémovou omá?kou, alebo k tvrdym vyzretym syrom. Druhé najúspe?nej?ie zahrani?né vinárstvo na Prague Wine Trophy V ?tvrtom kole medzinárodnej sú?a?e Prague Wine Trophy získalo na?e ?adové víno Veltlínske zelené 2011 neuverite?nych 93 bodov. Ako najvy??ie hodnotené víno celej kategórie prírodne sladkych vín bolo ocenené titulom Prague Wine Champion. Zlaté medaily nám priniesli v kategórii Veltlínske zelené oba ro?níky 2013 a 2014 – VARIETO Veltlínske zelené 2013 a VARIETO Veltlínske zelené 2014. Medzi slovenskymi vla?ákmi vybojoval zlato Rizling vla?sky 2014 z novej kolekcie vín KARPATSKá PERLA. Striebornou medailou bolo v kategórii ?ervenych jednoodrodovych vín ocenené VARIETO Alibernet 2011. KARPATSKá PERLA sa po v?etkych ?tyroch kolách deviateho ro?níka sú?a?e stala druhym najúspe?nej?ím zahrani?nym vinárstvom. Na prvom mieste sa umiestnilo vinárstvo z Californie, Francis Ford Coppola Winery. Tretie miesto obsadilo Vina Errazuriz z Chile. Ke??e sme mali v roku 2015 priemer troch najlep?ích vín a? 90,67 boda, dostali sme sa medzi najlep?ie p??hviezdi?kové vinárstva. Tento rok sa nám tu podarilo ma? dokopy ?tyroch ?ampiónov, z toho trikrát ocenenie Prague Regional Champion, ktoré sa ude?uje najvy??ie hodnotenému vínu z danej krajiny. V poslednom kole sú?a?ili vína v kategóriách Sauvignon, Veltlínske zelené, Rizling vla?sky, Merlot, Sangiovese, prírodne sladké vína, ?ervené jednoodrodové vína inych odr?d ako v doteraj?ích kategóriách a Champagne. Prague Wine Trophy organizuje ?asopis Víno Revue. Pozostáva zo ?tyroch k?l, ktoré sú rozdelené do kategórii pod?a odr?d. Vína sú v sú?a?i hodnotené porovnávacou metódou. Hodnotitelia majú pri nej nielen viac ?asu na porovnávanie vzoriek, ale m??u sa k vínam aj opakovane vráti?, nemusia vsádza? pri hodnotení iba na prvy dojem. Okrem toho si ?lenovia komisie majú mo?nos? porovna? svoje vysledky a poveda? si svoj názor na hodnotené vína. Ocenené vína bude mo?né ochutna? na Galadegustácii medailovych vín Prague Wine Trophy 22. januára 2016 v Jalta Boutique hoteli v Prahe. Na?e vína v belgickom sprievodcovi 300 najlep?ích vín do 10 EUR Na?e vína VARIETO Frankovka modrá 2012, VARIETO Veltlínske zelené 2013 a JAGNET Müller Thurgau 2014 sa dostali do belgického sprievodcu 300 najlep?ích vín do 10 EUR pre rok 2016, ktorého autorom je známy novinár pí?uci o víne, Frank Van der Auwera. Je to 28. vydanie sprievodcu vín, ktoré sa predávajú na belgickom trhu. Ka?doro?ne autor posudzuje okolo 3500 vzoriek vína, ktoré sú dostupné v Belgicku do 10 EUR, z ktorych vyberá 300 najlep?ích vín. Vína do sú?a?e prihlásil ná? belgicky distribútor Patrik van Den Bossche zo Slovak Wines Belgium. Do sprievodcu sa dostali v?etky vína, ktoré boli prihlásené, preto sa ve?mi te?íme z ná?ho spolo?ného úspechu. Medailovy zber na AWC Vienna Radi by sme sa s vami podelili s úspechmi na najv???ej sú?a?i vín, AWC Vienna 2015. Tento rok sa nám tu podarilo získa? jednu zlatú a 6 striebornych medailí. Zlatou medailou boli odmenené vína od 90 bodov. Zlato nám priniesla sladká novinka, ru?ové ?adové víno Zweigeltrebe 2012. ?adové víno sme ako rosé vyrobili prvykrát. Po dlh?om zrení sa v ňom prejavili v?etky jeho kvality. Vo v?ni pripomína su?ené ?atle a figy. Chu?ové poháriky opantajú intenzívne ovocné tóny a chu? jahodového kompótu. Strieborné medaily získali na AWC Vienna vína ohodnotené od 87 do 89,99 bodov. Striebornou medailou bolo ocenenych 6 na?ich vín: Rizling vla?sky 2014, Pinot Blanc/Pinot Noir/Chardonnay 2014, JAGNET Mu?kát moravsky 2014, VARIETO Rizling rynsky 2013, polosladké, VARIETO Rizling rynsky 2013 a 4 ?IVLY ?ervené 2011. Te?íme sa, ?e sme prispeli k jednej z 21 zlatych medailí, ktoré získali slovenské vína. Do tohto ro?níka AWC Vienna bolo prihlásenych 274 vín zo Slovenska. Spolu tu sú?a?ilo 11000 tisíc vín od 1650 vinárov z celého sveta. Slávnostné odovzdávanie cien najúspe?nej?ím vinárom sa bude kona? 25. októbra na galave?eri ?Galla Nacht des Weines“ vo viedenskej radnici. Po?as podujatia m??u hostia ochutna? vyber ocenenych vín od samotnych vinárov. ?adové víno Zweigeltrebe 2012 je v predaji aj v dar?ekovom obale Najkraj?í chotár roka 2015 KARPATSKá PERLA sa stala ví?azom v 15. ro?níku sú?a?e Najkraj?í chotár roka 2015. Zví?azili sme v kategórii malych fariem do 500 hektárov. V ?al?ej kategórii, ve?kych fariem sa na prvé miesto prebojovalo Po?nohospodárske vyrobno-obchodné dru?stvo Madunice. Odbornú komisiu tvorili ?lenovia Klubu po?nohospodárskych novinárov, Slovenskej po?nohospodárskej a potravinárskej komory, Slovenskej po?nohospodárskej univerzity, Agroin?titútu, Slovenskej agentúry ?ivotného prostredia a Vidieckeho parlamentu SR. Tí osobne nav?tívili v?etky prihlásené po?nohospodárske firmy, aby ohodnotili ich úroveň. Zameriavali sa nielen na po?nohospodárske plochy, ale aj vyrobné, prevádzkové a skladovacie priestory firiem. Ocenenie si ve?mi vá?ime, preto?e vieme, aká ?a?ká je práca v po?nohospodárstve, ktorá je ovplyvnená prírodou a poveternostnymi vplyvmi. Pre nás je základom poctivy prístup vo viniciach a bazírovanie na kvalite u? pri po?iatku zrodu vína. Sna?íme sa zve?a?ova? malokarpatské vinohradníctvo aj cestou pretvárania zanedbanych viníc a vysadby novych vinohradov. Je to cesta náro?ná, ale o to viac nás te?ia plody na?ej práce. Na?a vinica Suchy vrch s 28 hektármi: Dobyli sme Ameriku Tento rok sa nám podarilo vyviez? prvykrát na?e vína do Ameriky. Záujem o ne prejavili distribútori z Napa Valley v Californii. Tí nás osobne nav?tívili a pre svoju firmu Robert Arnold Selections vybrali vína JAGNET Müller Thurgau 2013, VARIETO Veltlínske zelené 2013, VARIETO Pinot Gris 2013 a VARIETO Rizling rynsky 2013. Te?íme sa z tohto úspechu o to viac, ?e hne? po prvej prezentácii v Calistoge sa na?e vína stretli s ve?kym ohlasom. Dostali sa na vínnu kartu do jednej z najlep?ích re?taurácií v californskom meste Calistoga. Distribútorská spolo?nos? Robert Arnold Selections patrí byvalému vinárovi z Napa Valley, Robertovi Pecotovi. Kv?li svojim vychodoeurópskym koreňom má v záujme Robert Pecota presadi? v Californii vína z vychodnej Európy. Slovenské vína sú v Californii zatia? ve?kou neznámou, tak ako samotné Slovensko. Vo vinárskej oblasti ako je Napa Valley budú na?e vína vystavené ve?kej konkurencii vín nielen z Californie, aj z celého sveta. Ale v?aka vysokej úrovni gastronómie m??u hlavne na?e biele vína prerazi? v top re?tauráciách. Dúfame, ?e sa budú na?e vína za ve?kou mlákou pá?i? a budú ?íri? dobré meno slovenskych vín. Nová kolekcia vín KARPATSKá PERLA Radi by sme vám predstavili na?e horúce novinky: vína Rizling vla?sky 2014, cuvée z burgundskych odr?d Pinot Blanc/ Pinot Noir/ Chardonnay 2014 a Pinot Noir 2012. Rozhodli sme sa pri nich pre úplne novú adjustá? s motívom budovy ná?ho vinárstva. V novej kolekcie by sme vám chceli ponúknu? vína z na?ich vlastnych viníc, ktoré sa nám pod?a nás tento rok najviac podarili. Na slne?nych juhovychodnych svahoch Malych Karpát sa nad Modrou vyníma hon ?ajby, kde má p?vod Rizling vla?sky 2014. Vo na?ej vy?e 30 rokov starej vinice sa v?aka kombinácii slnka a ?ulového podlo?ia darí dopestova? kvalitné hrozno. Spoznajte malokarpatsky terroir vlastnymi zmyslami: vo v?ni ucítite hru?ku a kvet kvitnúceho hrozna, v chuti krásnu rovnováhu a eleganciu. Práve s tymto vla?ákom sa nám podarilo zabodova? na prestí?nych sú?a?iach Vinalies Internationales Paris a Bacchus Madrid, kde víno získalo striebornú medailu. úspe?né bolo aj na medzinárodnej sú?a?i vín Oenoforum, kde bolo ocenené zlatou medailou. úplnou novinkou je cuvée Pinot Blanc/ Pinot Noir/ Chardonnay 2014, ktoré vzniklo asamblá?ou burgundskych odr?d z na?ich viníc na Suchom vrchu a na Novinách. Víno s ve?kym archiva?nym potenciálom o?arí svojou ovocno-kvetinovou v?ňou a plnou chu?ou. Víno bolo ohodnotené titulom ?ampión na medzinárodnej sú?a?i vín Cuvée Ostrava, kde zví?azilo aj v sú?a?i laickej verejnosti. Zo Suchého vrchu pochádza vyzrety Pinot Noir 2012. Po skoro dvojro?nom zrení si ho m??ete vychutna? v jeho dne?nej elegantnej podobe. V?ňa vám pripomenie ?ere?ňovy likér a chu? plná vnemov z krásne zapracovaného dubového suda spolu s ovocnymi tónmi ?erveného k?stkového ovocia. K tomu vyvá?ené taníny a dokonalá harmónia. Te?íme sa zo zlatej medaily z Prague Wine Trophy a striebra zo sú?a?e Mondial des Pinots a veríme, ?e bude rás? ?alej do krásy. 5 vín v Národnom salóne Do 10. ro?níka Národného salónu vín 2015/2016 sa dostala p?tica vín z KARPATSKEJ PERLY. ?tyri z nich spája ich rodisko, ktorym je na?a najv???ia vinica Suchy vrch. Tu, uprostred prírody Martinského lesa sa darí novo??achtencom, ale aj klasickym odrodám ako je krá? vín Rizling rynsky. Tento rok sa rizlingom z KARPATSKEJ PERLY v salóne mimoriadne zadarilo a prebojovali sa sem dve krásne vína VARIETO Rizling rynsky 2014, neskory zber a VARIETO Rizling rynsky 2013, vyber z hrozna. Z novo??achtencov zo Suchého vrchu sa dostali do salónu vína JAGNET Mu?kát moravsky 2014 a VARIETO Alibernet 2011, vyber z hrozna. Poslednym vínom z na?ej salónovej p?tice je ?adové víno Zweigeltrebe 2012. Do najlep?ej stovky vín Národného salónu sa dostali vína z 337 prihlásenych vzoriek vín zo 45 vinárstiev. Vína boli hodnotené 23. júna 2015 v deviatich kategóriách. Oproti minulému roku, kedy sa hodnotilo dva dni a tie isté vína hodnotili dve komisie, vína tentokrát ohodnotila v?dy len jedna komisia po?as jedného dňa. Verejnos? bude m?c? vybranú stovku vín ochutna? od za?iatku septembra v Múzeu vinohradníctva a vinárstva v Bratislave. Prague Regional Champion a 2 zlaté medaily z Prague Wine Trophy V druhom kole medzinárodnej sú?a?e Prague Wine Trophy sú?a?ili vína do 45 g/l zvy?kového cukru v kategóriách Pinot Gris, Tramín, Pinot Noir, Sv?tovavrinecké, rosé, Chateauneuf-du Pape a biele odrodové vína z inych odr?d ako sú nominované v sú?a?i. Bolo mo?né teda prihlási? r?zne novo??achtence, ?i odrody ako Silvánske zelené, Irsai Oliver, Furmint, ?i Lipovina. Ve?mi nás te?í, ?e zabodovali v?etky tri vína, ktoré sme posielali do sú?a?e a získali pre nás vyznamné ocenenia. V rámci kategórie Pinot Gris za?iarilo na?e víno VARIETO Pinot Gris 2013 a vybojovalo titul Prague Regional Champion. Zlatou medailou boli ocenené vína JAGNET Mu?kát moravsky 2014 a Pinot Noir 2012. Prague Wine Trophy organizuje ?asopis Víno Revue. Sú?a?né vína sú hodnotené porovnávacou metódou, pri ktorej hodnotitelia m??u v rámci jedného flightu ohodnoti? naraz okolo 20 vzoriek vín, majú mo?nos? vína porovna? a po ?ase sa k nim vráti?. Táto metóda sa stáva ?oraz ob?úbenej?ou medzi degustátormi, preto?e na vína majú ove?a viac ?asu a zároveň sa vína po ?ase otvoria a uká?u svoju pravú tvár. Na sú?a?i si zatia? na?e vína po?ínali ve?mi dobre, po druhom kole máme u? tretieho regionálneho ?ampióna. S po?tom piatich ocenenych vín sa v priebe?nom poradí dr?íme na prvom mieste medzi zahrani?nymi vinárstvami. Pani ?árka Du?ková, organizátorka Prague Wine Trophy Vyjadrenie k neú?asti na Otvorenych pivniciach Spolu s viacerymi malokarpatskymi vinárstvami sme sa rozhodli neparticipova? na tohtoro?nych Otvorenych pivniciach na sv. Urbana. Nav?tívi? nás ale m??ete u? ?oskoro, 6. júna na podujatí Za vínom do ?enkvíc. ?akujeme ve?mi pekne za pochopenie. D?vody na?ej spolo?nej neú?asti sú nasledovné: ?ampión z Cuvée Ostrava Na 13. ro?níku medzinárodnej sú?a?e kupá?í, asamblá?í a známkovych vín Cuvée Ostrava sme získali titul ?ampióna bielych suchych vín. Je ním na?e nové cuvée z burgundskych odr?d Pinot Blanc / Pinot Noir / Chardonnay 2014. Toto víno je na?ou tohtoro?nou novinkou, ktorú vám predstavíme u? v júni tohto roku. Tento rok si na Cuvée Ostrava zmeralo svoje kvality 123 cuvée z celého sveta – 65 vín z ?eskej republiky, 20 vín zo Slovenska, 16 Po?ska, 5 zo ?panielska, 4 z Talianska, 8 z Portugalska, 2 z Dánska, 1 z Francúzska, 1 z Chile a 1 z Nového Zélandu. Sú?a? zorganizoval Klub ostravskych vínobudite?ov K.A.H.A.N. v spolupráci so Zámkom Zábreh a Národnym vinárskym centrom. 23. apríla na Zámku v Zábrehu boli sú?a?né vína ohodnotené aj Komisiou verejnosti. Rados? z tohto úspechu tak umocňuje aj to, ?e verejnos? potvrdila ocenenie odbornej komisie a na?e cuvée sa stalo tie? ?ampiónom verejnosti. Kompletné vysledky sú?a?e Cuvée Ostrava 2015 Dvaja ?ampióni z Víno Tirnavia Pribudli nám dvaja ?ampióni z medzinárodnej sú?a?e Víno Tirnavia. V kategórii prírodne sladkych vín so ziskom 91 bodov zví?azilo na?e slamové víno DíLEMúRE Pálava 2011. Medzi om?ovymi vínami bolo najvy??ie ohodnotené na?e om?ové víno Pinot Gris 2014. Pote?il nás aj zisk zlatej medaile za ?adové víno Zweigeltrebe 2012. Okrem toho, ?e sú?a? Víno Tirnavia patrí medzi nomina?né sú?a?e Národneho salónu vín, je degustátormi pova?ovaná aj za jednu z najprestí?nej?ích slovenskych sú?a?í vín. Tento rok sa jej zú?astnilo 419 vín zo Slovenska, z ?iech, ale aj ?panielska, Talianska, Grécka, ?i Izraelu. Vína hodnotili medzinárodní degustátori od 9. do 10. marca v historickych priestoroch trnavského Arcibiskupského paláca. Verejnos? bude m?c? ochutna? najlep?ie vína sú?a?e po?as degustácie, ktorá sa koná 24. a 25. apríla v Mestskej ?portovej hale v Trnave. K dispozícii sú aj celkové vysledky sú?a?e. Prevzatie Diamantovej trofeje 8. apríla nás poctili náv?tevou na?i japonskí a ?ínski importéri z firmy Misuzu. Pán Masaya Suzuki, majite? firmy Misuzu nám osobne odovzdal Diamantovú trofej, ktorú sme získali na sú?a?i Sakura Awards s vínom VARIETO Frankovka modrá 2012. Pote?ila nás aj náv?teva ?ínskych importérov, ktorí boli u nás prvykrát. Ve?mi ich zaujímala technologická stránka vyroby vína, ako aj na?e nové vína. Okrem pivníc sme spolu nav?tívili aj na?e vinice v modranskych honoch Noviny a ?ajby. Ve?mi si vá?ime snahu pána Suzukiho prezentova? slovenské vína v Japonsku a v ?íne a veríme, ?e aj tento ve?ky úspech na sú?a?i Sakura Awards pom??e zvy?i? povedomie o slovenskych vínach v krajine vychádzajúceho slnka. Ich náv?teva sa niesla v naozaj priate?skej atmosfére, o ?om vypovedajú aj nasledovné fotky. Pán Masaya Suzuki, majite? firmy Misuzu s Lacom ?ebom 2 x Prague Regional Champion V 1. kole sú?a?e Prague Wine Trophy sa nám podarilo získa? dvakrát titul Prague Regional Champion. V kategórii Frankovka modrá bola najlep?ie hodnotenou slovenskou Frankovkou VARIETO Frankovka modrá 2012, ktorá okrem ocenenia Prague Regional Champion získala aj zlatú medailu. Medzi zahrani?nymi bielymi cuvée zví?azili na?e 4 ?IVLY 2013, ktoré tie? získali zlatú medailu a titul Prague Regional Champion. Je to pre nás obrovsky úspech, preto?e na?e vinárstvo prihlasovalo do sú?a?e iba tieto dve vína. Te?íme sa aj z úspechu Cuvée Devín, vyrobeného v spolupráci Editou ?ur?ovou, ktoré bolo ocenené zlatou medailou. V 1. kole sú?a?e boli hodnotené vína v ?smych kategóriách: Chardonnay, Pinot Blanc, Malbec, Tempranillo, Frankovka modrá, Barbera, ?umivé vína a biele cuvée. Po?tom prihlásenych vín je Prague Wine Trophy najv???ou medzinárodnou sú?a?ou vín v ?eskej republike. Organizuje ju ?asopis Víno Revue. Hodnotitelia si pochva?ujú systém hodnotenia, preto?e oproti inym sú?a?iam majú na vína viac ?asu a m??u sa sp?tne vráti? k sú?a?nym vzorkám. Hodnotenie prebieha klasicky v komisiách s tym rozdielom, ?e si najprv m??u vína ohodnoti? sami a nesk?r si svoje vysledky prediskutujú s ostatnymi ?lenmi komisie. Diamantová Frankovka V japonskej sú?a?i Sakura Awards sme okrem dvoch ve?kych zlatych medailí a jednej zlatej získali ?al?í tromf. Je ním Diamantová trofej za víno VARIETO Frankovka modrá 2012. Diamantové trofeje boli udelené tridsiatim najlep?ím vínam, ktoré boli ocenené na Sakura Awards ve?kou zlatou medailou. Sú?a?e sa tento rok zú?astnilo a? 2904 vín. Tento krásny úspech pod?iarkuje aj to, ?e spolumajite?ka KARPATSKEJ PERLY, Margita ?ebová získala ocenenie pre najlep?ie ?eny vinárky. Odovzdávanie diamantovych trofejí prebehlo v Tokiu na slávnostnom galave?eri v rámci 40. ro?níka vystavy Foodex Japan. Diamantovú trofej za na?u frankovku prebral pán Kento Suzuki z firmy Misuzu 5 medailí z Parí?a Na Vinalies Internationales Paris, jednej z najprestí?nej?ích svetovych sú?a?í s vínom, sme získali 5 medailí – 1 zlatú a 4 strieborné. Zlatou medailou bolo ocenené na?e ?adové víno Veltlínske zelené 2011, oberané 2.2.2012 pri -12°C. Získalo neuverite?nych 92 bodov, ?ím vytvorilo novy národny rekord v tejto sú?a?i. Strieborné medaily nám vybojovali VARIETO Veltlínske zelené 2013, slamové víno DíLEMúRE Pálava 2012, ?adové víno Zweigeltrebe 2012 a Rizling vla?sky ro?níka 2014. Slovenské vína tu spolu získali 12 zlatych a 27 striebornych medailí. Vinalies Internationales Paris patrí medzi najprestí?nej?ie svetové sú?a?e vín aj v?aka vysokej odbornosti hodnotiacich komisií. Sú?a? organizuje únia enológov Francúzska. Vína ocenené medailami v roku 2015 sa dostanú do prestí?neho sprievodcu ?1000 najlep?ích vín sveta pre rok 2016“. Celkové vysledky sú zverejnené na oficiálnej stránke sú?a?e. Laco ?ebo deň pred ?adovym zberom veltlínu vo vinici Kozáre 2 x ?ampión Vitis Aurea, 1 x ?ampión Vystava vín ?enkvice Z nomina?nych sú?a?í Národného salónu vín, Vitis Aurea Modra a Vystava vín ?enkvice si odná?ame troch ?ampiónov. Z 25. ro?níka medzinárodnej sú?a?e Vitis Aurea máme ?ampiónov hne? dvoch. V kategórii ?ervenych tichych vín sa stalo ví?azom VARIETO Frankovka modrá 2012. ?ampiónom prírodne sladkych vín je na?e slamové víno DíLEMúRE Pálava 2011. Okrem toho sme tu získali zlatú medailu s ?adovym Zweigeltrebe. Pote?ili nás aj ?peciálne ceny ?Cena Malokarpatskej vínnej cesty“ za najlep?iu kolekciu vín z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, ako aj ?Cena Predsedu Bratislavského samosprávneho kraja“ za najlep?iu kolekciu ?ervenych vín. Vína ocenené na Vitis Aurea budete m?c? ochutna? 27. a 28. marca v Hoteli Sebastian v Modre. Na Vystave vín ?enkvice zabodovala na?a slamová Pálava 2011 z kolekcie DíLEMúRE, ktorá sa tu stala ?ampiónom prírodne sladkych vín. Zlatymi medailami boli ocenené ?adové víno Zweigeltrebe 2012 a Mu?kát moravsky 2014. Prí?te ochutna? ocenené vína z Vitis Aurea do Modry, u? 27. a 28. marca: ?ampión z Vini?ného Na 33. ro?níku Vystavy vín Vini?né, prvej z nomina?nych sú?a?i Národneho salónu vín sme získali prvého tohtoro?ného ?ampióna. Je ním slamové víno Paláva ro?níka 2012 z na?ej najv???ej vinice Suchy vrch. Pote?il nás aj zisk zlatej medaile za Rizling vla?sky 2014, ktory bude v predaji u? koncom marca. U? teraz je to svie?e ale i elegantné víno s v?ňou hru?ky a zeleného jablka a vyvá?enou ovocnou chu?ou. Striebornou medailou boli vo Vini?nom ocenené vína VARIETO Frankovka modrá 2012 a VARIETO Veltlínske zelené 2014. Oficiálne vysledky sú?a?e nájdete tu. Slamová Pálava 2012 2 ve?ké zlaté medaily a 1 zlatá medaila z Japonska Tento rok sme za?ali sú?a?e vín s obrovskym úspechom na medzinárodnej sú?a?i Sakura Award v Japonsku. V krajine vychádzajúceho slnka zabodovali hne? tri na?e vína. Získali sme tu 2 ve?ké zlaté medaily za vína VARIETO Frankovka modrá 2012 a JAGNET Mu?kát moravsky 2013. Zlatú medailu nám priniesol JAGNET Müller-Thurgau 2013. Zo slovenskych vinárstiev, ktoré sa zú?astnili sú?a?e, bola KARPATSKá PERLA najúspe?nej?ia. Sú?a? je zaujímavá aj tym, ?e tu vína hodnotili vyhradne japonské degustátorky. Bolo medzi nimi a? 340 expertiek na víno, ktoré tvorili someliérky, obchodní?ky s vínom, ?i novinárky pí?uce o víne. Sú?a? viedla pani Yumi Tanabe, známa someliérka, ktorá ma vlastnú vinársku ?kolu v Tokiu s 21 ro?nou tradíciou. Zároveň je prezidentkou organizácie Wine & Spirits Culture Association. 2. ro?ník Sakura Award sa konal 1. a? 4. februára v Tokiu. Sú?a?e sa zú?astnilo 2904 vín z celého sveta. Bolo tu udelenych 165 ve?kych zlatych, 577 zlatych a 481 striebornych medailí. Oficiálne vysledky sú?a?e nájdete na stránke Sakura Award. Pani Yumi Tanabe (v?avo) po?as tohtoro?nej sú?a?e Cestujte a sú?a?te s Mini JAGNETMI Poznáte ten pocit, ?e ste na vynimo?nom mieste a k dokonalému ??astiu vám chyba u? iba pohár vína? Vieme vám s tym pom?c?. Spríjemnite si s na?im vínom vylet do prírody alebo vyrazte s Mini JAGNETOM do sveta. Spolo?nos? vám bude robi? Mini JAGNET Veltlínske zelené alebo Frankovka modrá. Ak sa o vá? zá?itok podelíte fotografiou, na ktorej bude Mini JAGNET, m??ete sú?a?i? o zaujímavé ceny. Sta?í ak nám po?lete svoju fotografiu emailom na vino@karpatskaperla.sk do 20. marca 2015. Ví?aza fotografickej sú?a?e vy?rebujeme 21. marca 2015 na podujatí Pekné víno s rozh?adom a odmeníme kazetou s cuvée 4 ?IVLY a 24 kusmi Mini JAGNETOV. Dar?eky z KARPATSKEJ PERLY Radi by ste obdarovali svojich blízkych vínom, ale neviete sa rozhodnú? pre to konkrétne? V na?ej firemnej vinotéke si m??ete kúpi? okrem vín aj dar?ekové poukazy na nákup vína a degustáciu, alebo pripravené dar?ekové sety. Prí?te sa zásobi? pred sviatkami dobrym vínom, otvorené bude a? do 23. decembra. V ponuke máme nieko?ko dar?ekovych setov:Dar?ekové balenie cuvée Editio Vinifera V spolupráci s enologi?kou Editou ?ur?ovou sme v limitovanej edícii vyrobili dve zaujímavé cuvée. V Cuvée Devín sa snúbi typická odroda malokarpatského regiónu Veltlínske zelené 2013 a prvá slovenská odroda Devín 2013. ?ervené, Cuvée Nitra je z ná?ho vína Frankovka modrá 2012 a Nitrie 2013 od Karola Motyku. Obe vína boli vyrobené v KARPATSKEJ PERLE. Set archívnych vín Man?elia ?ebovci na základe rodinnej degustácie vybrali trojicu archívnych vín zo svojho domáceho archívu: Alibernet 2004, Cabernet Sauvignon 2003 a Veltlínske zelené 1999. O tom, ako prebiehal vyber vín a degustácia sa do?ítate v nasledovnom ?lánku. V?etky vína majú e?te etikety slovenskych umelcov, ktoré sme pou?ívali do roku 2005. Zdravy set Ponúkame vám set v dar?ekovom balení, ktory pote?í najm? priaznivcov zdravej vy?ivy. Nájdete v ňom mu?ty BOBULO z odr?d Veltlínske zelené a Frankovka modrá. BOBULO je 100% hroznová ??ava lisovaná za studena, ktorá bude chuti? v?etkym vekovym kategóriám. Neobsahuje alkohol, ale za to posilní va?e telo minerálmi, vitamínmi a prírodnym hroznovym cukrom. K tomu e?te Malokarpatsky med z Modry, hroznové ?elé z ná?ho Alibernetu a hne? si zlep?íte náladu aj imunitu. Zdravy set a dar?ekové balenie Editio Vinifera Prague Regional Champion V 4. kole medzinárodnej sú?a?e Prague Wine Trophy sa nám op?? zadarilo. V kategórii jednoodrodovych ?ervenych vín sme zabodovali s vínom VARIETO Alibernet 2011 a získali ocenenie Prague Regional Champion. Je to krásny úspech za najvy??ie hodnotené víno tejto kategórie zo Slovenska. Ná? Alibernet vybojoval s 89 bodmi zároveň zlatú medailu. Titul Prague Regional Champion sa ude?uje najúspe?nej?iemu vínu danej kategórie, ak je v kategórii najmenej 6 vín z danej krajiny. V kategórii ?ervenych jednoodrodovych vín sú?a?ili v?etky odrody, ktoré do posledného kola sú?a?e nemali samostatnú kategóriu. Zo Slovenska boli zastúpené odrody Dunaj, Neronet, Alibernet, Podry Portugal a Dornfelder, ale boli tu vína z celého sveta a odrody ako Cabernet Franc, Carmenere, ?i Pinotage. V rámci kategórie Veltlínske zelené bolo zo Slovenska iba 5 veltlínov, ?i?e aj ke? sme tu mali tie? najvy??ie hodnotené víno zo Slovenska, tento titul sme nezískali. Na?e víno VARIETO Veltlínske zelené 2013 bolo ohodnotené 87 bodmi a získalo striebornú medailu. Sú?a? Prague Wine Trophy má zaujímavy systém hodnotenia. Vína sú hodnotené v kategóriách pod?a odr?d a na hodnotenie majú hodnotitelia oproti inym sú?a?iam ove?a viac ?asu. Najprv si ich prejdú sami a potom sa o vínam porozprávajú s ostatnymi ?lenmi komisie. M??u o víne poveda? svoj názor a následne sa porovnajú bodové hodnotenia. Sú?a? organizuje ?asopis Víno Revue a po?tom prihlásenych vzoriek je to najv???ia sú?a? vín v ?eskej republike. Ocenené vína bude mo?né ochutna? na galadegustácii v januári 2015. Na?e vína na Hanshin Wine Fair Majite? firmy Ladislav ?ebo sa v novembri zú?astnil japonského ve?trhu s vínom v obchodnom dome Hanshin v Osake. Ide o prestí?ny obchodny dom, ktory má sie? vinoték po celom Japonsku. Ka?dy rok organizuje jarnú a jesennú prezentáciu vín ?Hanshin Autumn Wine Fair“ s vínami z celého sveta. V?aka pozvaniu na?ich importérov mohol pán ?ebo predstavi? japonskym milovníkom vína vína KARPATSKEJ PERLY aj osobne. Hanshin Wine Fair patrí medzi ve?trhy s najdlh?ou tradíciou v Japonsku a túto jeseň sa konal od 5. do 11. novembra u? po 37. krát. Celková náv?tevnos? ve?trhu bola okolo 40 000 ?udí. Vína tu vystavovalo 52 importérov a predajcov, pri?om bolo mo?né ochutna? a? 750 vín. Po?as ve?trhu sa konali prezentácie vinárov, ktorí sa zú?astnili ve?trhu, tak?e sme mohli odprezentova? na?e vinárstvo aj na pódiu. V Japonsku síce podobne ako v inych ázijskych krajinách preferujú rad?ej ?ervené víno, uvedomujú si v?ak, ?e ich kuchyňa je vhodnej?ia v kombinácii s bielymi suchymi vínami. Z na?ich vín mali mali medzi náv?tevníkmi najv???í úspech JAGNET Mu?kát moravsky 2012, VARIETO Veltlínske zelené 2012 a VARIETO Frankovka modrá 2011. Ve?trhu predchádzala degustácia vín s názvom Winemaker′s dinner, ktora sa uskuto?nila 6. novembra v hoteli Hilton v Osake. Zú?astnilo sa jej pribli?ne 22 vinárov a 300 hostí, z radov milovníkov vina, ale aj vernych zákazníkov obchodného domu Hanshin. Okrem toho sme mali mo?nos? prezentova? vína aj na Ve?vyslanectve SR v Tokiu. Sme radi, ?e sme mohli predstavi? milovníkom vína v krajine vychádzajúceho slnka krásu slovenskych vín a veríme, ?e sa tu na?e vína budú te?i? stále v???ej ob?ube. Ladislav ?ebo s na?imi obchodnymi partnermi. Viac fotografií nájdete v na?ej fotogalérii. Ro?ník 2014 vo viniciach Ro?ník 2014 je pre slovenské vinohradníctvo mimoriadne náro?ny. Príroda, ktorá je silnej?ia ako my, skú?a na?e sily cely rok. Tohtoro?ná teplá zima sp?sobila, ?e vo viniciach prezimovali ?kodcovia, preto sme museli o?etrova? vinice vo v???om mno?stve, aby sme ochránili vini? pred húsenicami, perenospórou, ?i mú?natkou. Po?asie nám neprialo ani v ?ase zberu. Síce v auguste napadlo iba 50 mm zrá?ok, v?etko zvrátil ne??astny september, kedy od 10. do 15. septembra napr?alo 146 mm zrá?ok. Rekordny bol 12. september so 106 mm zrá?ok. Majite? firmy, Laco ?ebo sa v?ak rozhodol investova? do biologickych postrekov a oplatilo sa. Od 15. septembra pri?lo krásne slne?né babie leto. Také, ?e neskoré odrody sa nám odv?a?ili. A tak sme mohli zozbera? Rizling vla?sky na ?ajbách pri cukornatosti 19°NM, ?i Veltlínske zelené na Novinách s cukornatos?ou 21,5°NM. Pálava na Suchom vrchu dosiahla cukornatos? 23,5°NM, hrozienkovy Devín 31°NM a Chardonnay z Novín 21,5°NM. Po?asie nebolo jediné, ktoré nás potrápilo po?as zberu. Vo viniciach sme museli ?eli? neustálym náletom ?korcov, tak nám neostávalo ni? iné, iba ich neustále strá?i?. Tohtoro?ná úroda v?ak bude aj tak ni??ia, pri?om straty sa v niektorych viniciach blí?ia a? k 30%. Ro?ník 2014 bude v prvom rade zaujímavy bielymi a ru?ovymi vínami. ?ervené vína v?ak bohu?ial v tomto ro?níku nedosiahli prívlastky pod?a na?ich predstáv, preto u niektorych odr?d budeme nútení tento ro?ník úplne vynecha?. Te?i? sa v?ak m??ete na krásne biele vína, medzi ktorymi u? teraz vynikajú Veltlínske zelené, Rizling vla?sky, Pinot Gris, Pinot Blanc a Chardonnay. Fotografie z na?ich tohtoro?nych viníc nájdete v tomto fotoalbume. Rizling vla?sky z modranského honu ?ajby nás pote?il krásnym zdravym hroznom Novinky ocenené na AWC Vienna Radi by sme Vám predstavili nové vína z kolekcie VARIETO, ktoré spája p?vod v na?ej najv???ej vinici Suchy vrch, ale aj úspech na najv???ej sú?a?i vín sveta, AWC Vienna. Tu sa nám podarilo získa? 1 zlatú a 7 striebornych medailí. Zlatú medailu nám vybojovalo VARIETO Pinot Gris 2013, neskory zber. Je to víno zlatistej farby s ovocnou v?ňou s jemnym orie?kovym podtónom. V jeho ovocnej chuti vyniká najviac ?lty melón. Víno odporú?ame podáva? vychladené na 10-12°C k brav?ovej panenke a jahňacine. Striebornú medailu na AWC Vienna získalo aj víno VARIETO Rizling rynsky 2013, vyber z hrozna. Má zlato?ltú farbu a v?ňu agátového medu, bielej ru?e a citrusovych plodov. Je charakteristické plnou a bohatou chu?ou, v ktorej ucítite tóny limetky. Víno podávame vychladené na 11°C s pe?enym m?som s chrenovou omá?kou, alebo s vyzretymi syrmi. Prague Wine Champion V tre?om kole medzinárodnej sú?a?e Prague Wine Trophy sme zví?azili v kategórii Müller-Thurgau. Ná? skvely JAGNET Müller-Thurgau 2013 tak získal ocenenie Prague Wine Champion ako najlep?í Müller-Thurgau sú?a?e. Za?iaril v konkurencii nemeckych, rakúskych i moravskych Müllerov. Ná? Müller-Thurgau tento rok láme rekordy v po?te ocenení, dostal sa dokonca medzi 1000 najlep?ích vín sveta. Sú?a? Prague Wine Trophy sa skladá zo ?tyroch k?l, v ktorych sú vína zaradené do ?smych kategórii pod?a odr?d, alebo druhu vína. V tre?om kole sa hodnotili vína v kategóriách Müller-Thurgau, Rizling rynsky, Cabernet Sauvignon, Zweigeltrebe, Nebbiolo, Shiraz, Champagne a ?ervené cuvée. V tomto kole sa sú?a?e zú?astnilo 21 slovenskych vín, z ktorych a? 13 vín získalo medailu. Vinica Nad Polankou vo Vi?tuku, rodisko ná?ho Mülleru Na?e 2 vína medzi 1000 najlep?ími vínami sveta V prestí?nom sprievodcovi 1000 najlep?ích vín pre rok 2015 sú aj 2 na?e vína, JAGNET Müller-Thurgau 2013 a slamové víno DíLEMúRE Pálava 2011. Sprievodcu vydáva ka?doro?ne únia enológov Francúzska na základe vysledkov jednej z najprestí?nej?ích svetovych sú?a?i vín Vinalies Internationales Paris. Tu slovenské vína zo?ali obrovsky úspech, preto je aj do sprievodcu zaradenych rekordnych 50 vín zo Slovenska. DíLEMúRE Pálava 2011 bola ocenená zlatou medailu a Müller-Thurgau striebornou. AWC Vienna 2014 Na najv???ej sú?a?i vín na svete AWC Vienna sme tento rok získali 1 zlatú a 7 striebornych medailí. Zlatú medailu vybojovalo VARIETO Pinot Gris 2013. Striebro nám priniesli vína VARIETO Rizling rynsky 2013, VARIETO Devín 2013, JAGNET Mu?kát moravsky 2013, VARIETO Alibernet 2011, 4 ?IVLY 2009, VARIETO Frankovka modrá 2012 a polosladké rosé VARIETO Cabernet Sauvignon 2013. AWC Vienna ka?dym rokom láme rekordy v po?te prihlásenych vín a inak tomu nebolo ani tento rok. Svoje kvality si tu zmeralo a? 12 352 vín z celého sveta. Vína boli hodnotené stobodovym systémom pod?a ?tandardov O.I.V. v meste Klosterneuburg. Zlatú medailu získali v?etky vína ohodnotené na viac ako 90 bodov. Striebornou medailou boli ocenené vína so ziskom 87 a? 89,9 bodov. Oficiálne vysledky sú?a?e budú slávnostne vyhlásené 26. októbra na galave?eri vo Viedenskej radnici. Na tomto podujatí s názvom "Gala Nacht des Weines" (galave?er vín) budú odovzdáva? ocenenia najlep?ím vinárom v sú?a?i. Degustácia ocenenych vín na "Gala Nacht des Weines" Otvorenie Národného salónu vín 2014/2015 9. ro?ník Národného salónu vín pre ro?ník 2014/2015 bol slávnostne otvoreny 2. septembra v Appoyniho paláci v Bratislave. Tu, v Múzeu vinohradníctva bola presne pred rokom otvorená nová pobo?ka Národného salónu vín a tak je dnes mo?né ochutna? stovku najlep?ích vín Slovenska nielen v Pezinku, ale aj v srdci Starého mesta. Ve?mi nás te?í, ?e tento rok máme v salóne zaradenych 8 vín, ?ím patríme medzi 2 najúspe?nej?ie vinárstva. Na?e polodsladké rosé VARIETO Cabernet Sauvignon 2013 sa stalo ?ampiónom v kategórii polosuchych a polosladkych ru?ovych vín. Okrem neho tu máme zaradené vína VARIETO Frankovka modrá rosé 2013, JAGNET Müller-Thurgau 2013, JAGNET Mu?kát moravsky 2013, JAGNET Rizling vla?sky 2013, VARIETO Sauvignon 2013, VARIETO Frankovka modrá 2012 a DíLEMúRE Aurelius 2013. Ná? Sauvignon sa dostal do rozstrelu o ?ampióna bielych suchych vín, teda bol medzi p??kou horúcich kandidátov. Po?as slávnostného otvorenia boli odovzdané diplomy v?etkym vinárom, ktorych vína sa prebojovali do Národného salónu. Potom nasledovala degustácia stovky najlep?ích vín, ktorá sa tento rok konala priamo v Appoyniho paláci, v priestoroch Národného salónu vín. Zaujímavos?ou je, ?e bolo do sú?a?e prihlásenych najvy??í po?et ru?ovych vín v celej histórii sú?a?e, a? 40 vzoriek vína, z ktorych sa do Národného salónu nakoniec dostalo 11. Bielych vín je zastúpenych 54 a ?ervenych 30. Z odr?d je najvic zastúpeny Cabernet Sauvignon. Z tejto na Slovensko nie príli? typickej odrody bolo vyrobenych a? 16 vín. Na fotografii Ladislav ?ebo, majite? vinárstva pri preberaní ocenení. ? photo Vladimír ?uvala Hodnotenie Rizlingov rynskych Asociáciou someliérov SR V Kempinski Hotel River Park organizovala Asociácia someliérov SR degustáciu Rizlingov rynskych, kde sa hodnotilo 40 európskych Rizlingov dostupnych na slovenskom trhu v cenovej hladine do 20 EUR. Sme ve?mi radi, ?e ví?azom polosuchych a polosladkych Rizlingov sa stalo na?e víno VARIETO Rizling rynsky 2012, bobu?ovy vyber, ktoré bolo zároveň najvy??ie hodnotenym slovenskym Rizlingom. V roku 2012 sme prvykrát spracovali Rizling rynsky ako polosladké víno s prívlastkom bobu?ovy vyber. O tom, ?e to bolo dobré rozhodnutie sved?í aj zaradenie tohto vína do Národného salónu vín 2013/2014, ?i zlatá medaila z Concours Mondial de Bruxelles 2013. E?te stále si ho m??ete vychutna? v celej jeho kráse. Okúzli Vás jeho ovocno-kvetinovy buket s tónmi tropického ovocia a lipového kvetu vo v?ni. Va?e chu?ové poháriky po?teklí jeho príjemná sladkos? a jemne korenistá medová chu? broskyň, marhulí a ananásu. Cely ?lánok o hodnotení Rizlingov rynskych nájdete tu. úspech v Grand teste ?asopisu WINE & Degustation Radi by sme sa s Vami podelili s na?im ?al?ím úspechom v rámci degustácie slovenskych a ?eskych mu?kátov v Grand teste ?asopisu WINE & Degustation. JAGNET Mu?kát moravsky 2013 sa v tomto teste dostal medzi ví?azov testu a ako najlep?ie slovenské víno získal bronzovú medailu. Pod?a najnov?ich pravidiel ?asopisu sa medaily ude?ujú iba trom najlep?ím vínam, resp. trom vínam, ktoré získajú najvy??í po?et bodov. Zlatá trofej z Prague wine trophy Na 8. ro?níku medzinárodnej sú?a?e vín Prague wine trophy na?e víno VARIETO Pinot Gris 2012 zabodovalo v kategórii Rulandské ?edé a získalo zlatú medailu. Sú?a? organizuje ?asopis Víno Revue. Prebieha v ?tyroch kolách, pri?om sa v ka?dom z nich hodnotí 8 kategórii vín, ktoré sú rozdelené pod?a odr?d. Na za?iatku roka sa koná galave?er s odovzdávaním cien z minulého ro?níka sú?a?e a degustáciou ocenenych vín. Zisk ocenenia Prague Gold ukázal ve?ky zrecí potenciál tohto vína. Je to víno, ktoré vyzrieva dlh?í ?as a momentálne sa ukazuje v celej svojej kráse. 3 zlaté medaily na Oenoforum 2014 Ve?mi nás pote?ili vysledky 8. ro?níka medzinárodnej sú?a?e vín Oenoforum, kde sme získali 3 zlaté medaily s vínami VARIETO Veltlínske zelené 2013, VARIETO Frankovka modrá 2012 a VARIETO Cabernet Sauvignon 2011. Sú?a? organizuje Zv?z vinárov ?eskej republiky pod zá?titou O.I.V., Medzinárodnej organizácie pre vini? a víno. Sú?a? sa konala 20.-21. júna v Znojme a tento rok bolo do nej prihlásenych 404 vín zo 14 vinárskych krajín. Vína hodnotilo 42 ?pi?kovych degustátorov z 11 krajín sveta. Oenoforum sa nieslo v znamení odr?d Sauvignon Blanc a Cabernet Sauvignon, ktoré mali svoju samostatnú kategóriu. Konferen?ná ?as? zah?ňala vinársku konferenciu s názvom "Ako na ve?ké terroirové vína - praktické poznatky", na ktorej predná?ali r?zni odborníci zo zahrani?ia, ako napr. francúzska enologi?ka Aurore Jeudy, predseda International Wine Challenge, austrál?an Brett. A. Crittenden, u?ite? z Klosterneuburgu Robert Steidl a prezident rakúskeho zv?zu vinárov, pán Josef Pleil. Celkové vysledky nájdete na oficiálnej stránke sú?a?e. 8 vín v Národnom salóne S rados?ou Vám oznamujeme, ?e do Národného salónu vín sa tento rok prebojovalo a? 8 vín z KARPATSKEJ PERLY. Navy?e sa na?e polosladké rosé VARIETO Cabernet Sauvignon 2013 stalo ?ampiónom ru?ovych polosuchych a polosladkych vín. Okrem neho máme medzi stovkou najlep?ích vín zaradené vína VARIETO Frankovka modrá rosé 2013, JAGNET Müller-Thurgau 2013, JAGNET Mu?kát moravsky 2013, JAGNET Rizling vla?sky 2013, VARIETO Sauvignon 2013, VARIETO Frankovka modrá 2012 a DíLEMúRE Aurelius 2013. Te?íme sa z tohto úspechu, preto?e je to u? ?tvrtykrát po sebe, ?o máme v Národnom salóne ?ampióna. Po?tom vín v salóne sme sa zaradili medzi 2 najúspe?nej?ie vinárstva. Tento rok bolo do sú?a?e prihlásenych 472 vzoriek vína od 56 vyrobcov. Prihlásené vína museli najprv získa? viac ako 84 bodov na jednej z nomina?nych sú?a?i a splni? viaceré náro?né kritériá. Hodnotiaca komisia bola tento rok roz?írená o hodnotite?ov z ?al?ích oblastí, ktoré súvisia s vínom. Medzi hodnotite?mi tak oproti predo?lym ro?níkom, kde preva?ovali technológovia, boli tento rok zastúpení aj obchodníci s vínom, someliéri, ?i vinárski novinári. Druhou zmenou bolo upustenie od dvoch komisií. Vína hodnotila iba jedna komisia s pestrej?ím zlo?ením degustátorov. 9. ro?ník Národného salónu ukázal, ?e Slovensko má ve?ky potenciál pre ru?ové vína, preto?e do sú?a?e bolo prihlásenych a? 40 vzoriek ru?ovych vín. Stovku najlep?ích slovenskych vín ro?níka 2014/2015 nájdete na stránke NSVSR. 3 x zlato na Muvina Pre?ov 2014 Te?íme sa z úspechu na 19. ro?níku medzinárodnej prehliadky vín Muvina Pre?ov, kde sme získali 3 zlaté medaily za VARIETO Pinot Gris 2013, VARIETO Rizling rynsky 2013 a VARIETO Cabernet Sauvignon 2011. Muvina Pre?ov patrí medzi najprestí?nej?ie slovenské sú?a?e, preto?e sa koná pod patronátom Medzinárodnej organizácie pre vini? a víno O.I.V. Vína sú na sú?a?i hodnotené 100-bodovym systémom pod?a ?tandardov O.I.V. Oficiálne vysledky nájdete na webe organizátora sú?a?e, Múzea vín. 2 zlaté medaily z Sélections mondiales des Vins Canada Na Sélections mondiales des Vins Canada, najv???ej sú?a?i vín v Severnej Amerike sme získali 2 zlaté medaily za VARIETO Rizling rynsky 2013 a VARIETO Veltlínske zelené 2013. Slovenské vína získali z 10 prihlásenych vín 3 zlaté medaily. Sú?a? patrí medzi najprestí?nej?ie sú?a?e na svete s najdlh?ou históriou. Bola zalo?ená v roku 1983 v kanadskom Quebecu spolo?nos?ou Société des alcohols du Québec, ktorá je stále organizátorom sú?a?e. Funguje pod patronátom organizácií OIV (International organization of vine and wine), UIOE (International union of oenologists) a VINOFED (World federation of major international wine and spirits competitions). Krásny úspech na Concours Mondial de Bruxelles 2014 Na jubilejnom 20. ro?níku prestí?nej sú?a?e Concours Mondial de Bruxelles vybojovali na?e vína 2 zlaté a 2 strieborné medaily. Zlatou medailou bol oceneny JAGNET Mu?kát moravsky 2013, ale aj krásne vyzreté víno Cuvée A+A 2008, ktoré sme vyrobili v spolupráci so známym talianskym enológom Robertom Cipressom. Strieborné medaily získali JAGNET Müller-Thurgau 2013 a JAGNET Rizling vla?sky 2013, potvrdzujúc tak kvality na?ej kolekcie JAGNET. Celkovo si slovenské vína odná?ajú a? 33 medailí, z toho 1 ve?kú zlatú, 16 zlatych a 16 striebornych medailí. Tento rok bolo do sú?a?e prihlásenych 8060 vín z 58 krajín. V Brusseli ich hodnotilo 309 renomovanych degustátorov z celého sveta. Z KARPATSKEJ PERLY bol na sú?a?i hodnoti? majite? vinárstva, Ing. Ladislav ?ebo. Te?íme sa z tohto obrovského úspechu a gratulujeme v?etkym slovenskym vinárom, ktorí boli úspe?ní na sú?a?i. Oficiálne vysledky sú?a?e sú prístupné na stránke CMB. Nové vína VARIETO Radi by sme Vám predstavili na?e nové vína z kolekcie VARIETO. Prvym bielym vínom ro?níka 2013 z tejto kolekcie je VARIETO Sauvignon 2013, neskory zber, ktory pochádza zo Suchého vrchu. Je to víno iskrivej zeleno?ltej farby. V jeho ovocnej v?ni dominuje aróma vinohradníckej broskyne, marhule a egre?a. Vyvá?ená harmónia v?ne a chuti s osvie?ujúcimi kyselinkami a citrusovymi tónmi podtrhujú svie?os? tohto vína. Zo Suchého vrchu je aj skvelé polosladké rosé VARIETO Cabernet Sauvignon 2013. Je to víno jahodovej farby s intenzívnou v?ňou po ?iernych ríbezliach a ?ih?ave. ??avnatá chu? jah?d podporená svie?ou kyselinkou z neho robí osvie?ujúce víno na teplé letné dni. Ve?mi nás te?í obrovsky úspech na sú?a?i ru?ovych vín Le Mondial du Rosé, kde toto víno získalo zlatú medailu. Pre milovníkov plnych ?ervenych vín prichádza VARIETO Cabernet Sauvignon 2011, vyber z hrozna. Víno má typickú tmavorubínovú farbu. V jeho ovocnej v?ni objavíte ?iernu ríbez?u, ?ere?ňu, ?ernicu a jemny tón struku vanilky. Chu? je príjemne zamatová a sladko-korenistá. Víno predstavuje nev?edny zá?itok z dokonalej harmónie v?ne a chuti, ktorá je umocnená ro?nym vyzrievaním vo francúzskych barikovych sudoch. Zlatá medaila z Le Mondial du Rosé Na 11. ro?níku prestí?nej medzinárodnej sú?a?e Le Mondial du Rosé sme získali zlatú medailu za ru?ové víno VARIETO Cabernet Sauvignon 2013, polosladké. Sú?a? sa konala 26.-28. apríla 2014 vo francúzskom meste Cannes. Organizovali ju enológovia Francúzska (EURL). Cie?om tohto ro?níka bola prezentácia kvality a ?irokej ?kály chutí a v?ní ru?ovych vín. Na?e polosladké rosé VARIETO Cabernet Sauvignon 2013 je zaujímavé svojou ?ih?avovou v?ňou a ??avnatou ovocnou chu?ou jah?d podporenou pikantnou kyselinou. V predaji bude od za?iatku mája. Oficiálne vysledky sú?a?e nájdete tu. Vernisá? vystavy Víno a architektúra v strednej Európe 23. apríla bola v bratislavskej Design factory otvorená vystava Víno a architektúra v strednej Európe. V rámci vernisá?e si náv?tevníci mohli vypo?u? predná?ky o vinárskej architektúre, ktoré prezentovali Dan Merta, riadite? Galérie Jaroslava Fragnera, Ján M. Bahna, predseda Spolku architektov Slovenska a Oliver Gerner z Rakúska. Po vernisá?i nasledovala degustácia vín niektorych vinárstiev zapojenych do projektu. Atmosféru podujatia spríjemňoval koncert skupiny Lotz Trio. Sme radi, ?e v rámci vystavy Víno a architektúra v strednej Európe bolo na?e vinárstvo vybrané medzi architektonicky najzaujímavej?ie vinárstva v strednej Európe. Celkovo bolo vybranych 38 vinárstiev zo 7 stredoeurópskych ?tátov. Zo Slovenska sú do projektu zapojené vinárstva KARPATSKá PERLA, Elesko, Terra Parna a Sanvin. Vystava je putovná a organizuje ju Galéria Jaroslava Fragnera v Prahe. V Bratislave ju m??ete vidie? do 18. mája 2014. Potom sa presunie do Budape?ti, Neusiedl am See a Merana. Pozrite si aj fotoreport z vystavy. Akcie Pekné víno s rozh?adom 2016 Srde?ne vás pozyvame na 8. ro?ník podujatia Pekné víno s rozh?adom, ktoré sa uskuto?ní v sobotu 2. apríla od 13:00 do 20:00 na po?es? príchodu jari. Aj tento rok si m??ete zmera? sily v behu na 21-metrovú rozh?adňu. Na?e vína m??ete ochutna? priamo v pivniciach kde dozrievajú. M??ete sa te?i? na gastronomické ?peciality, belgické pralinky ILLUI, ?i makarónky a zákusky z Marlotky a lahodnú kávu. V rámci programu pripravujeme koncert Ingrid Bezákovej & friends, literárnu besedu s Veronikou ?ikulovou, ví?azkou Anasoft litery o ?ivote vo vinohradníckej Modre. Z Modry k nám zavíta aj vytvarník Pavol ?ima-Jurí?ek, ktorého diela skrá?lia na?e pivnice. Pre deti pripravujeme workshop modelovania eko-plastelíny. Vstupenku v hodnote 15 EUR zakúpite priamo na mieste v deň konania akcie. V cene lístka bude aj 5 EUR na nákup vína a lístky v hodnote 10 EUR na degustáciu. Neú?as? na Dni otvorenych pivníc Vá?ení milovníci vína, milí vinári, napriek ná?mu jeden a pol ro?nému sna?eniu sa nám ?ia? nepodarilo doposia? dosiahnu? pri rokovaní s radou MVC ?iaden posun smerujúci nielen k zlep?eniu fungovania ná?ho spolo?ného zdru?enia, ale ani k skvalitneniu organizovania podujatí v prospech náv?tevníkov aj vinárov. Z d?vodu, ?e sa nestoto?ňujeme so sú?asnym stavom, nepodporíme svojou ú?as?ou tohtoro?né podujatie Deň otvorenych pivníc 2015. Radi vás v?ak privítame na inych vinárskych akciách konanych v na?om regióne. Nech nás dobré víno a dobrá nálada sprevádzajú po cely rok! Ing. Ladislav ?ebo, KARPATSKá PERLA Vinohradníctvo a vinárstvo Skovajsa Martin Pomfy, Mavín Richard Tóth, Vins winery Ing. Branislav Fischer, Víno Dious, Horné Ore?any Juraj Vr?ek , Vinárstvo Vinkor Ing. Jozef Repa, Repa winery Michal Petrík, Pivnica u Pradeda Juraj Zápra?ny Hacaj, s.r.o. Ing. Jozef Zvolensky, Terra Parna Ing.Rastislav ?isty, Villa Modur Víno Tretina Vinárstvo Peter Ratuzky Deň vo vinohradoch 2015 ?akujeme v?etkym náv?tevníkom podujatia Deň vo vinohradoch, ktorí sa zastavili v na?om stánku pri modranskej Kalvárii. Tu, na juhovychodnych svahoch Malych Karpát dozrievajú na?e vinice vysadené Rizlingom vla?skym, ale aj mladé trojro?né vinice s Rizlingom rynskym. Te?íme sa aj z pozitívnych ohlasov na nové vína Rizling vla?sky 2014, cuvée Pinot Blanc/Pinot Noir/Chardonnay 2014 a Pinot Noir 2012. Okrem vín, ste si mohli vychutna? aj lahodny bur?iak z odrody Irsai Oliver, hrozno a skvelé syry Hiadlovsky zo Slovenskej ?up?e. Atmosféru Dňa vo vinohradoch zachytávajú nasledovné fotky. Predstavenie nového ro?níka Jún bol v KARPATSKEJ PERLE mesiacom ochutnávok. Novy ro?ník a nové vína sme vám predstavili v novych degusta?nych priestoroch - v Tan?iarni. V ro?níku 2014 vám ponúkneme aj úplne novinky, ktoré sme dorobili po prvykrát. Te?i? sa m??ete na cuvée z burgundskych odr?d Pinot Blanc/Pinot Noir/Chardonnay, alebo cuvée Devín/Pálava. Z klasickych odr?d vám ponúkneme nové dizajnové prevedenie etikiet pre vína klasickych odr?d ako sú Rizling vla?sky a Pinot Noir, ale aj na cuvée z burgundskych odr?d. Tieto vína spája p?vod z na?ich najlep?ích viníc ako i tradi?né technologické postupy. Po?as jednej z degustácií nového ro?níka nás nav?tívil aj talentovany automobilovy pretekár Ma?o Homola. KARPATSKá PERLA sa stala tento rok jeho partnerom, preto?e by sme radi podporili mladé talenty. Fotoreport s fotografiami od Petra Frola z jednej najv???ích riadenych degustácií tohto roka si m??ete pozrie? v nasledovnom albume. Za vínom do ?enkvíc ?akujeme v?etkym milovníkom pekného vína, ktorí k nám zavítali 6. júna po?as podujatia Za vínom do ?enkvíc. Náv?tevníci u nás mohli ochutna? vína na dvoch stanoviskách, okrem barikovej pivnice aj v Tan?iarni, novych degusta?nych priestoroch KARPATSKEJ PERLY. Ke??e na?ou nosnou odrodou je Veltlínske zelené, pripravili sme si aj vertikálnu degustáciu, na ktorej ste mohli ochutna? ro?níky 2014, 2013, 2012 a 2011, pochádzajúce z vinice Noviny v Modre. Obrovsky potenciál veltlínov sme vám ukázali v rámci prehliadky v spodnej pivnici. Lahodnú kávu a kulinárske ?peciality ste si mohli vychutna? na letnej terase, ale aj v Tan?iarni. Na?e pozvanie prijal aj automobilovy pretekár Ma?o Homola, ktory pre svojich fanú?ikov pripravil nové plagáty a karti?ky na autogramiádu. Pri?iel k nám aj so svojim pretekárskym autom. Toto podujatie ponúklo ojedinelú mo?nos? ochutna? vína od 34 vinárov na dvadsiatich stanoviskách v rámci ?enkvíc a to aj v pivniciach, ktoré nie sú be?ne otvorené pre verejnos?. ?peciálnym bodom programu bolo otvorenie náu?ného vinohradníckeho chodníka s tridsiatimi odrodami vini?a a r?znymi sponmi. Na námestí G. Kolinovi?a sa konala sú?a? vo varení gulá?a Ockov kotlík, sú?a?e vo válaní sudov, ?ahaní heverom, lukostre?ba, koncert skupiny ?enkvická muzika, country skupiny Samorast a pe?enie byka. Teda naozaj bohaty a pestry program. Stihnú? sa toho dalo mnoho aj v?aka zabezpe?eniu kyvadlovej dopravy medzi vinárstvami. E?te raz ?akujeme za náv?tevu, radi vás uvidíme hocikedy po?as roka. Skvelú atmosféru podujatia v KARPATSKEJ PERLE zachytávajú aj tieto fotky. Degustácia bielych vín prebiehala v Tan?iarni, v novych degusta?nych priestoroch. Degusta?ny ve?er v re?taurácii Nostalgie Známa re?taurácia Nostalgie v Spi?skej Novej vsi zorganizovala 14. apríla degusta?ny ve?er, na ktorom boli prezentované na?e vína spolu s aktuálnym jarnym menu re?taurácie. Zaujímavos?ou bolo, ?e ku ka?dému chodu mohli hostia ochutna? dve vína – jeden mlad?í ro?ník a druhy star?í. Ve?er sprevádzali majite? vinárstva Ladislav ?ebo a pani Danka ?íhová, ktorá je majite?kou a du?ou re?taurácie Nostalgie Restaurant - café. Ve?er otvoril welcome drink v podobe ru?ového vína Cabernet Sauvignon 2014. Prvé predjedlo tvorila dokonalá kombinácia domáceho te?acieho carpaccia na rukole, ktoré bolo dozdobené avokádovou pastou, prepeli?ím vají?kom, kaparmi a parmezánom. K tomu bol podávany ?erstvy domáci paradajkovy chlebík. Toto jedlo sa snúbilo s mladym Müller Thurgau 2014 z kolekcie JAGNET, po ktorom nasledovalo VARIETO Veltlínske zelené 2013. Druhym chodom bol jemny hrá?kovy krém s m?tou a créme fraiche v kombinácii s cuvée z burgunskych odr?d ro?níka 2014 (Pinot Blanc /Pinot Noir/ Chardonnay) Vyborne sa k polievke hodilo aj VARIETO Pinot Gris 2013. Ako prvy hlavny chod sa podával grilovany filet zo pstruha zo Slovenského raja (Dediniek) v cruste z corn-flakes s pyré z batátov s koriandrom, spolu s hrá?kovymi vyhonkami, pomaran?mi a ?ervenou cibu?ou. Dokonalos? jedla umocnilo spojenie chutí a v?ní s na?imi vínami VARIETO Sauvignon 2014 a VARIETO Rizling rynsky 2013. Nasledoval druhy hlavny chod, ktory v kombinácii s na?ou Frankovkou 2012 zo?al u hostí najv???í úspech – grilovany jahňací hrebienok v bylinkovej kruste a jahňacie stehno suis-vide s demi glace, ??úchanymi zemiakmi s bryndzou a jarnou cibu?kou. K tomuto jedlu sa krásne snúbili ?ervené vína VARIETO Frankovka modrá 2012 a ?ervené cuvée 4 ?IVLY 2009. Bodku na záver dala kombinácia dezertu Malinová terinka s bielou ?okoládou na mangovom pyré s kokosovym sirupom a malinami spolu s na?imi sladkymi vínami DíLEMúRE Aurelius 2013 a slamovym vínom DíLEMúRE Pálava 2011. Ako piko?ku pán ?ebo priniesol hos?om ochutna? 60% Grappu z odrody Cabernet Sauvignon. Radi by sme touto cestou po?akovali pani ?íhovej za pozvanie a organizáciu, celému tímu re?taurácie Nostalgie a v?etkym hos?om za priate?skú atmosféru a záujem o na?e vína. Foto ? Tomá? Hudá?ek. Viac fotografií nájdete vo fotogalérii. Pekné víno s rozh?adom 2015 ?akujeme v?etkym za ú?as? na podujatí Pekné víno s rozh?adom. 7. ro?ník podujatia bol zaujímavy aj tym, ?e sme prvykrát sprístupnili priestory novej degusta?nej miestnosti s názvom Tan?iareň. Tu ste si mohli vychutna? okrem na?ich vín aj ?peciality Laciho Horná?ka. Svoje chute ste si mohli osladi? vybornymi makarónkami a zákuskami Marlotka, alebo belgickymi pralinkami ILLUI. Ve?mi si vá?ime, ?e na?e pozvanie prijal pán prof. Ivan Kraus, ktory si pre hostí pripravil zaujímavú predná?ku o slovenskom vinohradníctve a terroir. V pivniciach ste mohli ochutna? vyber na?ich vín, medzi ktorymi najviac zarezonovali ?adové víno Veltlínske zelené 2011 so zlatou medailou z Parí?a a VARIETO Frankovka modrá 2012 ocenená Diamantovou trofejou z Japonska. Z mladych vín zaujali JAGNET Rizling vla?sky 2014, ?i VARIETO Sauvignon 2014. Ponúkli sme Vám aj zopár archívnych vín. Najlep?ie ohlasy mali biele cuvée 4 ZIVLY 2008 a krásne vyzreté víno VARIETO Sv?tovavrinecké 2004. Pivnice skrá?lili zaujímavé diela z plste od vytvarní?ky Silvii Stránskej zo ?enkvíc. Aj tento rok ste si mohli zmera? sily v behu na rozh?adňu, v ?enskej, mu?skej a detskej kategórii. Do tanca Vám zahrala folklórna skupina ?enkvicka muzika za sprievodu tane?ného súboru Mlados?. Aj v?aka Vám sa niesol tento deň v dobrej nálade a vynimo?nej atmosfére a? do ve?ernych hodín. Fotografie z podujatia si m??ete pozrie? v nasledovnej galérii. Deň otvorenych pivníc 2014 Radi by sme Vám po?akovali za hojnú ú?as? na 15. ro?níku Dňa otvorenych pivníc. Te?íme sa, ?e ste zavítali aj do pivníc KARPATSKEJ PERLY, kde sa degustovali mladé vína, novy mu?t BOBULO, ale aj vína star?ích ro?níkov. Na?e pivnice o?ili umeleckymi dielami Du?ana Polakovi?a a v?aka vám aj skvelou atmosférou. Vo vyrobnej hale ste si mohli pozrie? prezentáciu knihy Bratislava – Portrét mesta a krajiny. Atmosféru vínnej cesty si m??ete pripomenú? aj prostredníctvom na?ich fotografií. Te?íme sa na Vás op?? pri ?al?ej deguctácii vín, ale aj inokedy po?as roka. Náv?teva hokejovych skautov KARPATSKú PERLU poctili svojou náv?tevou hokejoví skauti z New York Rangers, New Jersey Devils a Detroit Red Wings. Strávili u nás príjemny ve?er pri degusta?nom menu, kde sme vína snúbili so ?pecialitami Laciho Horná?ka. Nav?tívili aj na?e pivnice a rozh?adňu a na konci degustácie ohodnotili vína, ktoré zdegustovali. Na základe hlasovania im jednozna?ne najviac chutilo VARIETO Veltlínske zelené 2013. Z ?ervenych vín malo najv???í úspech cuvée 4 ?IVLY 2009. Deň vo vinohradoch Radi by sme Vás pozvali na 6. ro?ník podujatia Deň vo vinohradoch, ktoré sa bude kona? 6. septembra od 13:00 do 19:00. Aj tento rok nás budete m?c? nájs? vo vinici Noviny v Modre, ale aj priamo u nás vo vinárstve v ?enkviciach. Budete ma? skvelú príle?itos? spozna? miesto, odkia? pochádzajú Veltlíny z kolekcie VARIETO. Je to na?a rodinná vinica Noviny v Modre, ktorú spoznáte pod?a ?ere?ne, ktorá sa majestátne vypína v strede vinice. Na degustácii vo vinici bude okrem vín aj mu?t BOBULO, bur?iak a hrozno. Na chu? si prídu aj gurmáni, ktorí budú m?c? ochutna? ?peciality Laciho Horná?ka. Po?as akcie budeme ma? otvorené aj v ?enkviciach, kde si budete m?c? zakúpi? v?etky na?e vína, belgické pralinky, ?i lahodnú kávu. Ka?dú hodinu budeme vo vinárstve organizova? riadené prehliadky na?ich pivníc. Lístky v hodnote 15,-€ obsahujú aj kupón v hodnote 6,-€ na nákup vína a hrozna. Te?íme sa na Vás u? ?oskoro na modranskych Novinách a v KARPATSKEJ PERLE. Vinica Noviny s rozkvitnutou ?ere?ňou na jar 2014 Svadba v KARPATSKEJ PERLE V júli sa v na?om vinárstve konala prvykrát svadba a to hne? dvakrát. Po?as jednej z nich sa okrem svadobnej hostiny u nás uskuto?nil aj samotny obrad. Blaho?eláme obom dvojiciam mladoman?elom a prajeme im v?etko najlep?ie v spolo?nom ?ivote. V prípade o záujmu o usporiadanie svadobnej hostiny, oslavy, alebo iného podujatia nás kontaktujte prosím mailom na ochutnavky@karpatskaperla.sk, prípadne telefonicky na ?ísle +421 917 926 266. K dispozícii Vám okrem na?ej klasickej degusta?nej miestnosti vhodnej pre 60 ?udí budú ?oskoro aj úplne nové priestory Tan?iarne, vhodné pre 50 ?udí. Okrem toho m??ete u nás vyu?i? letnú terasu, pivnice na fotenie, alebo aj exteriér budovy. Svadobné menu Vám pod?a Va?ich predstáv vykúzli skvely ?éfkuchár Laci Horná?ek. Vieme Vám zabezpe?i? aj svadobné etikety na víno a poradi? so snúbením jedla a vína. Pre in?piráciu si m??ete pozrie? fotoalbum s fotografiami zo svadby u nás Za vínom do ?enkvíc 2014 Na podujatí Za vínom do ?enkvíc ste mohli ochutna? vína od 34 vinárov v 19 pivniciach. V KARPATSKEJ PERLE okrem klasickej degustácie ?akala hostí aj vertikálna degustácia Rizlingu Rynskeho, ktorú viedol majite? vinárstva Ladislav ?ebo. Na degustácii boli ro?níky 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 a raritny ro?ník 2002, ktory bol naozaj vydareny. Medzi hos?ami zarezonovali takmer v?etky ro?níky. Ladislav ?ebo rozprávala o jednotlivych vínach, ro?níkoch a hostia si mohli vytvori? preh?ad o tom, ako vyzrievajú na?e Rizlingy a aky dlhy je ich zrecí potenciál. V KARPATSKEJ PERLE ste si mohli okrem vín a mu?tu BOBULO pochuti? aj na ?pecialitách Laciho Horná?ka z Tv Paprika, lahodnej káve a belgickych pralinkách VARIETO Alibernet. Akcia Za vínom do ?enkvíc mala bohaty sprievodny program ako sú?a? vo varení gulá?a, válaní suda, ?ahaní heverom ako aj opekani byka na námestí G. Kolinovi?a v ?enkviciach. Atmosféru podujatia Vám priblí?ia aj tieto fotky. Otvorené pivnice na sv. Urbana ?akujeme Vám za náv?tevu po?as Otvorenych pivníc na sv. Urbana. V KARPATSKEJ PERLE ste okrem peknych vín mohli ochutna? aj gastrononomické ?peciality Laciho Horná?ka, syry Hiadlovsky, pekárenské vyrobky zo ?enkvickej pekárne Framipek, lahodnú kávu, ?i belgické pralinky VARIETO Alibernet. Na?e pivnice roz?iariali farby vystavy fotografií na?ich viníc. Bodku za Va?ou náv?tevou mohla by? aj pekná vyhliadka z na?ej 21-metrovej rozh?adne. Radi Vás uvidíme op?? na ?al?om podujatí Za vínom do ?enkvíc, u? 7. júna 2014. Fotografie z Otvorenych pivníc si m??ete pozrie? tu. Pekné víno s rozh?adom 2014 ?akujeme Vám za Va?u ú?as? na 6. ro?níku podujatia Pekné víno s rozh?adom, ktoré sa konalo 22.3.2014 v KARPATSKEJ PERLE. Náv?tevníci mohli v pivniciach ochutna? na?e najkraj?ie vína, mu?t BOBULO, ale aj zopár raritiek z archívu. V pivnici sa konala vystava fotografií pána Juraja ?eba, ktory na podujatí prezentoval svoje knihy spolu s Ras?om Pi?kom. Aj tento rok sa konala sú?a? v behu na rozh?adňu, po?as ktorej ví?az mu?skej kategórie, pán Andrej Pessl vytvoril novy rekord, 12,97 sekúnd. O dobrú náladu sa postarala swingová skupina Funny Fellows, ktorá hrá hudbu z 30-tych rokov. Pre deti sme mali pripraveny workshop modelovania eko-plastelíny a pred firmou poníky, na ktorych sa mohli povozi? po okolí. Po?as podujatia ste mohli ochutna? ?peciality Laciho Horná?ka, syry Hiadlovsky, ?i pralinky VARIETO Alibernet. Sme radi, ?e nám prialo aj po?asie a ?e ste nás poctili naozaj hojnou ú?as?ou. Fotografie z podujatia si m??ete pozrie? v nasledovnom albume. KARPATSKá PERLA na ve?trhu Danubius Gastro Aj tento rok sme prezentovali vína na ve?trhu gastronómie Danubius Gastro, ktory sa konal v Inchebe od 30.1. do 2.2.2014. Na ve?trhu ste si mohli pozrie? novinky pre oblas? hoteliérstva a gastronómie, ochutna? kulinárske, ?i nápojové ?peciality. Popri ve?trhu Danubius Gastro prebiehali aj vystavy ITF Slovakiatour, Po?ovníctvo a oddych, Wellness a Fitness a festival cestovate?skych filmov Camera Slovakia. Okrem toho bol pre náv?tevníkov pripraveny pestry sprievodny program, kde si zmerali sily najlep?í barmani, cukrári a someliéri. KARPATSKá PERLA prezentovala vína vo vlastnom stánku, kde náv?tevníkov ?akal vyber na?ich najkraj?ích vín, mladé víno, ?i mu?t BOBULO. ?akujeme v?etkym, ktorí sa zastavili v na?om stánku a podiskutovali o vínach. Fotky z ve?trhu nájdete v nasledovnom albume. Na?e víno na Svadobnej vystave KARPATSKá PERLA bude prezentova? vína na 5. ro?níku Svadobnej vystavy, ktorá sa uskuto?ní 19. januára od 9:00 do 19:00 v Hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave. Ak v blízkej dobe plánujete svadbu, prí?te sa in?pirova? a pozrie? si najnov?ie svadobné trendy, alebo aj svadobné víno. Radi Vás pohostíme pohárom dobrého vína. Te?íme sa na Vás u? ?oskoro. Report z Dňa otvorenych pivníc ?akujeme v?etkym, ktorí nás nav?tívili po?as 14.ro?níka podujatia Deň otvorenych pivníc. V KARPATSKEJ PERLE si pri?li na svoje nielen milovníci vína, ale aj umenia. Tento rok sme pre Vás pripravili vystavu diel in?pirovanych vínom od vytvarníka Fera Liptáka. Po?as akcie ste si mohli pochuti? na ?pecialitách Laciho Horná?ka, syroch Hiadlovsky zo Slovenskej ?up?e, káve Lavazza a belgickych pralinkách VARIETO Alibernet. V pivniciach ste mohli zdegustova? mladé vína ro?níka 2013, novy mu?t a aktuálny vyber na?ich najkraj?ích vín. Dúfame, ?e sa Vám u nás pá?ilo a te?íme sa na Vás op?? nabudúce. Skvelú atmosféru podujatia zachytávajú aj nasledovné fotografie. KARPATSKá PERLA vs. Vina?ství Vola?ík v Prahe Na?e vinárstvo sa zú?astnilo spolu s moravskym vinárstvom Vola?ík porovnávajúcej degustácie v Prahe. Degustácia sa konala 18. septembra vo Vinotéke Dobrá vína na ?i?kove. Hostia mohli ochutna? v?dy dve také isté vzorky z Moravy a Slovenska. Porovnávali sa odrody ro?níka 2012: Rizling rynsky, Chardonnay, Veltlínske zelené, Müller-Thurgau, Pinot Gris a Pálava. Na konci sme hos?om ponúkli dve úplne rozdielne vína. Spolo?né v?ak mali to, ?e pri oboch vinárstvach i?lo o vlajkovú lo? medzi vínami. Od nás to boli 4 ?IVLY 2008 a z Vina?ství Vola?ík typické víno z Pálavy, Rizling vla?sky 2012. Na konci degustácie mohli náv?tevníci zahlasova?, ktoré víno u nich zví?azilo. Napriek tomu, ?e ne?lo o oficiálnu sú?a? a vína boli ve?mi odli?ného charakteru, pote?ilo nás, ?e sme nad na?im "súperom" zví?azili 4:2. Zví?azili sme v odrodách Rizling rynsky, Chardonnay, Veltlínske zelené a Pinot Gris. Degustáciu viedol Ladislav ?ebo a Martin Procházka z Vina?ství Vola?ík Deň vo vinohradoch Po?asie prvej septembrovej soboty bolo priam ideálne na degustáciu vín priamo vo vinici. ?akujeme v?etkym, ktorí zavítali do na?ej rodinnej vinice Noviny a do KARPATSKEJ PERLY. Vinica Noviny je zaujímavá aj tym, ?e tu hospodári u? ?tvrá generácia na?ej rodiny. Na ploche ?tyroch hektárov tu máme vysadené Veltlínske zelené. Na degustácii ste mohli ochutna? dva ro?níky tejto odrody, ale aj 100% hroznovú ??avu BOBULO. Chutil Vám aj voňavy bur?iak z mu?kátu. Aj tento rok vo vinici griloval Laci Horná?ek z TV Paprika, ktory pre Vás pripravil aj skvelú fazu?ovú polievku. V KARPATSKEJ PERLE Vás ?akala ochutnávka vín, varená ?okoláda z ?okoládovne Mlsná Ema, belgické pralinky VARIETO Alibernet, ?i kvalitné syry Hiadlovec zo Slovenskej ?up?e. Otvorená bola aj na?a 21-metrová rozh?adňa. Atmosféru tohto skvelého podujatia Vám priblí?ia nasledovné fotky. Na?a vinica Noviny s ?ere?ňou uprostred Za vínom do ?enkvíc - report Prvy ro?ník podujatia Za vínom do ?enkvíc sa niesol v znamení dobrych vín, krásneho po?asia a skvelej atmosféry. Spolu ste mohli ochutna? vína od 32 vinárov v 18 pivniciach v ?enkviciach. Sprievodnym podujatím bola sú?a? vo varení gulá?u "Ockov kotlík". ?al?ím lákadlom bola aj novinka, opekanie byka na námestí. ?akujeme v?etkym, ktorí po?as podujatia zavítali aj do KARPATSKEJ PERLY. U nás ste mohli ochutna? horúce novinky oven?ené medailami z Brusselu, VARIETO Rizling rynsky 2011, neskory zber, VARIETO Veltlínske zelené 2012, ?i JAGNET Mu?kát moravsky 2012. ?al?ie vína zabodovali ur?ite aj u dám: VARIETO Devín 2012, VARIETO Aurelius 2012, ?i rosé VARIETO Cabernet Sauvignon 2012. Z ?ervenych vín sme Vám ponúkli JAGNET Sv?tovavrinecké 2011, VARIETO Pinot Noir 2011, VARIETO Frankovka modrá 2011 a ?ervené cuvée 4?IVLY 2008. Pre deti a ?oférov bol k dispozícii mu?t BOBULO. Pod vedením technológa ste mali mo?nos? nav?tívi? aj na?u najspodnej?iu pivnicu s ve?kymi dubovym sudmi. Po?as akcie ste si mohli pochuti? na syroch z Kozieho v??ku, pralinkách VARIETO Alibernet a lahodnej káve Lavazza. Na?a rozh?adňa, ale aj letná terasa ponúkla náv?tevníkom jedine?ny vyh?ad na ná? vinársky kraj. Ako to vyzeralo po?as podujatia v KARPATSKEJ PERLE Vám priblí?ia nasledovné fotky. Otvorené pivnice na sv. Urbana-report ?akujeme Vám za náv?tevu po?as Otvorenych pivníc i za vytvorenie jedine?nej atmosféry. V KARPATSKEJ PERLE ste mohli ochutna? nové vína, ale aj star?ie ro?níky priamo v pivniciach. Vo ve?kej pivnici vystavoval svoje grafiky akademicky maliar Igor Pia?ka. Po?as podujatia u nás varil známy ?éfkuchár Laci Horná?ek z TV Paprika. Ochutna? ste mohli aj vynikajúce syry Hiadlovec zo Slovenskej ?up?e, ale aj pekárenské ?peciality firmy Framipek. Otvorená bola aj na?a 21-metrová rozh?adňa s vyh?adom na panorámu Malych Karpát a okolie. Sprístupnili sme aj spodnú pivnicu s ve?kymi dubovymi sudmi, kam ste sa mohli pozrie? v sprievode ná?ho technológa. Atmosféru tohto podujatia Vám priblí?ia nasledovné fotky. Report z degustácie v re?taurácii Palác Pálffy v Prahe 10. apríla sme prezentovali vína v historickych priestoroch re?taurácie Palác Pálffy v Prahe po?as ve?era snúbenia slovenského vína a jedál. 6-chodové menu s modernymi variáciami slovenskych jedál pripravil ?éfkuchár re?taurácie Zylindyer v Bratislave. Ku ka?dému chodu boli servírované vína z KARPATSKEJ PERLY, ktoré odprezentoval majite? vinárstva, Ladislav ?ebo. Hostia mohli okrem vín ochutna? aj destiláty slovenskej pálenice Bird Valley Distilery. Menu ve?era sa skladalo zo ?iestich chodov, ktoré boli spolu s vínami kombináciou zaujímavych a niekedy naozaj netradi?nych chutí. Hos?om ve?mi zachutilo na?e mladé víno VARIETO Veltlínske zelené 2012, z ?ervenych vín mali úspech najm? 4 ?IVLY, ktoré podávali tie? trochu netradi?ne, k dezertu, ktorym bol flambovany Kaiserschmarrn. Fotografie z ve?era si m??ete pozrie? tu. Menu ve?era: Domáca pa?téta z hnedych ka?acích pe?ienok a jab?k, hru?kovo-?koricové pyré, parfait zo su?enych sliviek. DíLEMúRE Pálava 2009 Kroketky z mladého kozieho syra, paradajkovy kompót, ?eruchovy ?alát. VARIETO Veltlínske zelené 2012Hríbové kapu?íno s h?uzovkovym parfúmom a ga?tanmi. VARIETO Sauvignon 2012 Zubá? sprudka ope?eny doru?ova podávany so ?penátovym pyré a vy?a?kom zo su?enych hríbov. VARIETO Pinot Gris 2011Jelení chrbát pe?eny doru?ova, orechové ňoky, ga?tanové pyré. VARIETO Alibernet 2009 Kaiserschmarrn flambovany s Grand Marnier, servírovany s malinovym pyré. 4?IVLY ?ervené 2008 Report z degustácie Morava-Slovensko v St?íbre Degustácia Morava-Slovensko sa konala 12.4.2013 v priestoroch Mestského múzea v St?íbre. Bola to nielen degustácia, ale aj sú?a? medzi slovenskymi a moravskymi vínami. Sú?a?ilo 8 vín zo Slovenska a 8 z Moravy. Zo Slovenska sa sú?a?e zú?astnila KARPATSKá PERLA, z Moravy 3 vinárstva: ZD Sedlec, Vina?ství Rau? a ZD Sedlec, ktoré dodali vzorky, ktoré sa najviac analyticky pribli?ovali k na?im vínam. 33 zú?astnenych hostí hlasovalo po ka?dej vzorke za vzorku A alebo B. Potom sa s?ítali hlasy a vyhlásilo sa ktoré víno vyhralo. KARPATSKá PERLA zví?azila u hostí s tymito vínami: VARIETO Veltlínske zelené 2011, VARIETO Rizling rynsky 2011, VARIETO Pinot Noir 2009 a JAGNET Sv?tovavrinecké 2009. Po ka?dom kole sa prezentovali ví?azné víno, ktoré predstavil zástupca vinárstva. Na konci sa zrátalo, ko?ko vín vyhralo zo Slovenska, ko?ko z Moravy, ?o skon?ilo remízou. Pri ka?dom víne ude?ovalia hostia známky od 1 po 5. Celkovym ví?azom pod?a priemeru ?známok“ od ?udí, ktorí hlasovali sa stalo vinárstvo ZD Sedlec. Sú?a? moderoval Tomá? Br?ha, trojnásobny dr?itel titulu Trophée Bohemia Sekt Sommelier ?R. Garantom sú?a?e bol Jaroslav Susky, mezinárodny degustátor a hodnotitel mnohych sú?a?í. Akciu organizoval pán Oto Tesa? s ma?elkou z Vinotéky Zlatych Kalich v St?íbre. Po skon?ení sú?a?e mohli hostia ochutna? vína zú?astnenych vinárov. Fotky z ve?era si m??ete pozrie? tu. Sú?a?e sa zú?astnili nasledovné vína: Mu?kát moravsky 2012 (KARPATSKá PERLA a ZD Sedlec) - ví?az ZD SedlecVeltlínske zelené 2011 (KARPATSKá PERLA a ZD Sedlec) - ví?az KARPATSKá PERLARyzlink rynsky 2011 (KARPATSKá PERLA a ZD Sedlec) - ví?az KARPATSKá PERLAPinot Gris 2011 (KARPATSKá PERLA a ZD Sedlec) - ví?az ZD SedlecSvatovavrinecké 2008 (KARPATSKá PERLA a Ampelos) - ví?az KARPATSKá PERLAPinot Noir 2011 (KARPATSKá PERLA a Vina?ství Rau?) - ví?az KARPATSKá PERLAAlibernet 2009 (KARPATSKá PERLA a Vina?ství Rau?) - ví?az Vina?ství Rau?Aurelius 2011 (KARPATSKá PERLA a ZD Sedlec) - ví?az ZD Sedlec Pekné víno s rozh?adom 2013 - report ?akujeme Vám za ú?as? na 5. ro?níku podujatia Pekné víno s rozh?adom, ktoré sa konalo 23. marca 2013. V na?ich pivniciach mohli náv?tevníci ochutna? 18 vín a mu?t BOBULO. Ve?kú pivnicu o?ivili diela vytvarní?ky Janky Lepejovej z Modry, ktorá tvorí pod umeleckym pseudonymom Jane-Beata. Pred firmou varil známy ?éfkuchár Laci Horná?ek z TV Paprika, s ktorym spolupracujeme aj po?as degustácií v KARPATSKEJ PERLE. U? ?tvrty rok sa konala sú?a? v behu na na?u 21-metrovú rozh?adňu, kde sa sú?a?ilo v ?enskej, mu?skej a detskej kategórii. Ví?azkou ?enskej kategórie sa u? druhy rok po sebe stala pani Zora Podhorská s ?asom 19,44 sekúnd. Absolútnym rekordérom sa stal Andrej Pesl s ?asom 13,09 sekúnd, ktory taktie? obhájil prvenstvo z minulého roka a zaslú?il sa tak o najnov?í rekord v behu na rozh?adňu. V kategórii detí zví?azila Natálka Pavlovská s vybornym ?asom 21,84 sekúnd. Ví?azkou fotografickej sú?a?e sa stala pani Mária ?pániková. V?etkym ví?azom srde?ne gratulujeme a ?akujeme, ?e sa zapojili do na?ich sú?a?í. Vo vyrobnej hale ste si mohli vypo?u? koncert skupiny Arion. Deti sa mohli zabavi? modelovaním eko plastelíny zo Sv?tého Jura, vyrobenej z ná?ho vínneho kameňa. Dúfame, ?e sa Vám u nás pá?ilo, radi Vás uvidíme na najbli??om podujatí v KARPATSKEJ PERLE, Otvorenych pivniciach na sv. Urbana, 24-25.5.2013. Atmosféru Pekného vína Vám priblí?ia nasledovné fotografie. Danubius Gastro 2013 Na 20. ro?níku medzinárodného ve?trhu gastronómie Danubius Gastro, ktory sa uskuto?nil 24.-27.1.2013 v bratislavskej Inchebe sme prezentovali vína vo vlastnom ?tylovom stánku. Náv?tevníci u nás mohli ochutna? nové vína JAGNET Mu?kát moravsky 2012, ale aj rosé VARIETO Frankovka modrá 2012, ktoré bude ?oskoro v predaji. Okrem nich sme pre náv?tevníkov pripravili vyber z na?ich najkraj?ích vín: VARIETO Veltlínske zelené 2011, VARIETO Rizling rynsky 2011, VARIETO Aurelius 2011, VARIETO Pinot Noir 2009 a ?ervené cuvée 4?IVLY 2008. Pre deti a ?oférov sme mali mu?t BOBULO vyrobeny z odrody Veltlínske zelené. Ako to vyzeralo po?as ochutnávky vín v na?om stánku si m??ete pozrie? v tejto galérii. Deň otvorenych pivníc v KARPATSKEJ PERLE ?akujeme Vám za náv?tevu po?as Otvorenych pivníc. U nás ste mohli ochutna? 18 vín zo v?etkych na?ich kolekcií JAGNET, VARIETO, DíLEMúRE a cuvée 4?IVLY. Na ochutnávke bolo aj 5 mladych vín ro?níka 2012: cuvée Müller-Thurgau / Silvánske zelené, Irsai Oliver, Frankovka modrá rosé, Veltlínske zelené, Devín a tie? mu?t BOBULO. Z ?ervenych vín ste mohli prvykrát ochutna? vína VARIETO Frankovka modrá 2011 a VARIETO André 2011. Na?e pivnice roz?iarili farby obrazov vytvarníka Stana ?erného, ktory je autorom diela 4 ?IVLY. Tento mysticky obraz bol na?eou in?piráciou a pod?a neho sme pomenovali na?e cuvée 4?IVLY. Pri v???ine Stanovych diel bolo cíti?, ?e vytvarník ?ije okrem Slovenska aj v Mexiku. Tento rok nám ob?erstvenie pripravoval ?éfkuchár Laci Horná?ek z TV Paprika. Ochutna? ste mohli aj syry Hiadlovec, sushi, pekárenske vyrobky Framipek a pralinky VARIETO Alibernet. Na predaj bolo aj na?e vlastné hroznové ?elé vyrobené z odrody André. Viac fotiek z akcie si m??ete pozrie? v tejto galérii. Na?e mladé vína na Sv?tokatarínskej ko?tovke KARPATSKá PERLA sa zú?astnila 2. ro?níka festivalu mladych vín Sv?tokatarínska ko?tovka, ktory sa konal 8. a? 10. novembra v Starej tr?nici v Bratislave. V stánku KARPATSKEJ PERLY ste mohli ochutna? svie?i a aromaticky Irsai Oliver s kvetinovou v?ňou s tónmi bazy. Viacerí náv?tevníci nám pochválili na?e cuvée Müller-Thurgau/Silvánske zelené plné svie?osti a ovocnosti. Je to víno s vyraznou ovocnos?ou vo v?ni a s korenistou chu?ou. Pre deti a ?oférov sme mali mu?t BOBULO z odrody Veltlínske zelené. Dokopy Sv?tokatarínske vína prezentovalo 25 vinárov. Mladé vína boli posv?tené v kaplnke sv. Ladislava. Po?as celého podujatia bol pripraveny bohaty kultúrny program, ako napr. ?udová hudba a r?zne sprievodné aktivity. KARPATSKá PERLA na CE.ZA.AR 2012 KARPATSKá PERLA prezentovala vína na odovzdávaní cien Slovenskej komory architektov CE.ZA.AR 2012. Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo v Refinery Gallery v Bratislave. Na?e vína ochutnal aj predseda poroty CE.ZA.AR-a, Arch. John B. W. Bosch, BNA z Amsterdamu. Ví?azmi tohtoro?ného CE.ZA.AR-a sa stali nasledovné stavby: Exteriér: Letny pavilón SNG Autori: Martin Jan?ok, Ale? ?edivec Rekon?trukcia a obnova budov: Zastre?enie átria a rekon?trukcia fasády Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Autori: Igor Pal?o, Barbara Boríková, Miroslav Egyed, Na?a Doletinová, Jozef Karlubík, Rastislav Kňava Ob?ianske a priemyselné stavby: Vystavba administratívnej budovy GasOil Engineering a.s. Poprad Autor: Peter C. Abonyi Bytové domy: Casa Pueblo Autori: Michal Vr?ansky, Vladimír Vr?ansky, Branislav Hantabal, Zuzana Nágelová Rodinné domy: 5xT Chata Senec Autori: ?tefan Polakovi?, Roman Halmi, Peter Jurkovi?, Luká? Kordík, Katarína Beladi?ová, Jana Benková, Ivan Príkopsky Interiér: KILOWATT Autori: Marek Rudohradsky, Peter Chaban, Martina Rudohradská Spolupráca: Mária ?ebová, Juraj Deraj, Andrej ?vec Cena verejnosti: Vila P Autori: Du?an Burák, Michal Burák Spolupráca: Marek Bakalár KARPATSKá PERLA na vinobraní v Modre Bur?iak z KARPATSKEJ PERLY ste mohli ochutna? priamo po?as alegorického sprievodu na vinobrani v Modre a to priamo z vle?ky ná?ho traktora. Alegoricky sprievod sa niesol v duchu tradícií modranského vinohradníctva. Na transparente sprievodu bolo motto: ?V Modre sa v?dy pilo dobré víno“. KARPATSKá PERLA v Modre hospodári na vinici v hone Noviny, na ktorej pracovali 2 generácie rodiny majite?a firmy, Ing. Ladislava ?eba. Na 4 hektároch je tu vysadená odroda Veltlínske zelené. Okrem toho na?e vinárstvo obrába v Modre vinice na úp?tí Malych Karpát v hone ?ajby a Kramáre. Rodina ?ebovcov bola v Modre známa vinohradníctvom nieko?ko storo?í. Deň vo vinohradoch 4. ro?ník podujatia Deň vo vinohradoch sa uskuto?nilo 8. septembra 2012 od 13:00 do 19:00. Tento rok KARPATSKá PERLA prezentovala svoje vína op?? vo vinici v hone Noviny medzi Modrou a ?enkvicami. Okrem vín ste mohli ochutna? aj hrozno, bur?iak a cigánsku pe?ienku. Tento rok ste v na?ej rodinnej vinicvi mohli ochutna? aj vynikajúce VARIETO Veltlínske zelené 2011, ktoré sa dostalo do top 12-ky na medzinárodnej sú?a?i Veltlínov Generation Grüner vo Viedni. Práve na Novinách je vysadené iba Veltlínske zelené na ploche 4 hektárov a aj toto ocenenie sved?í o tom, ?e sa tu Veltlínu naozaj darí. Okrem toho ste nás mohli nav?tívi? aj v ?enkviciach v budove KARPATSKEJ PERLY na Nádra?nej 57. Tu Vás ?akala ochutnávka vín, pralinky VARIETO Alibernet a káva Lavazza. Otvorená bola aj na?a 21-metrová rozh?adňa s 99 schodmi s vyh?adom na okolie. Nav?tívi? ste mohli dokopy a? 28 viníc. Viac fotiek z podujatia nájdete v na?ej galérii. Report z Otvorenych pivníc na sv. Urbana 2012 ?akujeme Vám v?etkym za náv?tevu KARPATSKEJ PERLY po?as Otvorenych pivníc na sv. Urbana. Ochutna? ste mohli 15 vín a mu?t BOBULO. Z kolekcie JAGNET sme Vám predstavili novinku Rizling vla?sky 2011 a Mu?kát Moravsky 2011. Kolekciu VARIETO reprezentovali tieto odrody: Sauvignon 2011, Chardonnay 2011, Pinot Gris 2011, Devín 2011, Rizling rynsky 2010, Aurelius 2011 a z ?ervenych André 2009, Rulandské modré 2008, Cabernet Sauvignon 2009 a Alibernet 2009. Ochutna? ste mohli aj novy ro?ník ?erveného cuvée 4 ?IVLY 2008. Okrem vín ste mohli ochutna? aj mno?stvo jedál, ako napr. sushi, syry z Kozieho v??ka, pekárenske vyrobky framipek, cigánsku, gulá? z diviny, ?i pralinky VARIETO Alibernet. Na letnej terase nám zahralo duo nu:ovo, umelecky projekt, ktory tvorí Nina Sivo?ová (flauta) a Mária Kme?ková (harfa). Veríme, ?e sa Vám u nás pá?ilo a te?íme sa na Vás u? 9. júna na akcii Za vínom do ?enkvíc. Fotky z podujatia nájdete na na?om Facebooku. Za vínom do ?enkvíc - report ?akujeme Vám v?etkym za ú?as? na podujatí Za vínom do ?enkvíc, ktoré sa konalo 9. júna 2012. Nav?tívi? ste mohli 13 pivníc v ?enkviciach, kde svoje vína predstavilo dokopy a? 27 vinárov. Sprievodnym podujatím bola sú?a? vo varení gulá?u a koncert country skupiny Samorast. V KARPATSKEJ PERLE ste mohli v na?ej barikovej pivnici ochutna? 11 najnov?ích vín a nealkoholicky mu?t BOBULO. Otvorená bola aj na?a 21-metrová rozh?adňa a letná terasa, kde sa podávala káva, pralinky VARIETO Alibernet a zákusky. Veríme, ?e sa Vám táto akcia pá?ila a ?e sa vidíme op?? o rok. Fotky z podujatia nájdete na na?om Facebooku. Otvorené pivnice na sv. Urbana 26.5.2012. Pozyvame Vás do KARPATSKEJ PERLY po?as podujatia Otvorené pivnice na sv. Urbana 26.mája 2012 od 10:00 do 22:00. M??ete sa te?i? na ochutnávku na?ich najlep?ích vín a noviniek ro?níka 2011. ?aká Vás aj posedenie a ob?erstvenie na letnej terase, ?i krásny vyh?ad z rozh?adne. Ochutna? budete m?c? sushi, syry z Kozieho v??ka, gulá? z diviny, cigánsku pe?ienku, pekárenske vyrobky framipek, ?i ru?ne robené pralinky z belgickej ?okolády a ná?ho Alibernetu a kávu Lavazza. Po?as Otvorenych pivníc m??ete nav?tívi? vy?e 100 pivníc na Malokarpatskej vínnej ceste. Cena vstupenky je 40,- € s bonusom na nákup vína v hodnote 20,- €. Pekné víno s rozh?adom 2012 ?akujeme Vám za ú?as? na 4. ro?níku podujatia Pekné víno s rozh?adom, ktoré sa konalo prvú jarnú sobotu 24. marca 2012. V?aka krásnemu po?asiu sem zavítalo a? okolo 500 náv?tevníkov, ktorí vytvorili vybornú atmosféru. Na ochutnávke v pivnici sa degustovalo 20 vín z KARPATSKEJ PERLY - mladé vína, star?ie a dokonca aj rarita z archívu, Rizling vla?sky 2002. Ochutna? ste mohli hne? nieko?ko noviniek, ktoré sú u? v predaji: ru?ové vína VARIETO Frankovka modrá 2011 a VARIETO Cabernet Sauvignon 2011, ?i biele vína VARIETO Sauvignon 2011 a VARIETO Pinot Blanc 2011. Pre deti a ?oférov sa podával nealkoholicky mu?t BOBULO, vyrobeny z odrody Veltlínske zelené. Aj po?as tohto ro?níka nechybala tradi?ná sú?a? v behu na 21-metrovú rozh?adňu. Sú?a?ilo sa v dvoch kategóriach: v ?enskej a mu?skej. Spomedzi 16 ?ien, ktoré sa zapojili do sú?a?e sa na 1. miesto prebojovala Zora Podhorská, ktorá zdolala 99 schodov rozh?adne vo vybornom ?ase 19,53 sekúnd. V mu?skej kategórii vybehlo na rozh?adňu 30 be?cov. Najrychlej?ím z nich bol Andrej Pe?l s neuverite?nym ?asom 13,38 sekúnd, ?ím vytvoril najnov?í rekord v tejto sú?a?i. Ve?er na letnej terase vy?rebovali ví?aza fotografickej sú?a?e s MINI JAGNETMI, ktorou sa stala pani Jana Petríková s fotografiou z rakúskeho ly?iarskeho strediska Nassfeld. Novinkou bola sú?a? v sabrá?i, ktorú hodnotil Ing. Vladimír Hronsky. Sekalo sa ?ab?ou a to nielen tak hoci?o, preto?e ?ebovci op?? vytiahli z archívu raritu v podobe sektu Rizling vla?sky ro?ník 2002. Ví?azi sabrá?e boli odmenení dvoma f?a?ami sektu Rizling vla?sky 2002 z KARPATSKEJ PERLY. Príjemnú atmosféru na letnej terase dop?ňal koncert skupiny P.A.M. Band, ktorá hrala hity slovenskych a ?eskych rockovych skupín. Po?as podujatia ste mohli ochutna? syry Hiadlovec zo Slovenskej ?up?e v kombinácii s domácim ?elé z Alibernetu z KARPATSKEJ PERLY, sushi, gulá?, cigánsku, ?i pralinky VARIETO Alibernet. Fotografie z tohto podujatia nájdete na na?om Facebooku. Otvorené pivnice na Sv. Urbana v KARPATSKEJ PERLE ?akujeme Vám za náv?tevu po?as Otvorenych pivníc na sv?tého Urbana, 21. mája 2011. Sme radi, ?e ste sa aj v tento horúci deň pri?li osvie?i? do KARPATSKEJ PERLY a mnohí z Vás vyu?ili mo?nos? ob?erstvenia na novej letnej terase. Tu sme len teraz skolaudovali a u? sa te?íme, ?e si letné po?asie a pekné víno v KARPATSKEJ PERLE budeme m?c? vychutnáva? u? aj s peknym vyh?adom z terasy. Na Otvorenych pivniciach ste u nás mohli ochutna? 18 druhov vín. Z mladych vín sme mali na ochutnávke niektoré vína, ktoré budú v predaji v polovici júna 2011. Z novych vín sa Vám najviac pá?ili vína z kolekcie VARIETO a to Frankovka modrá 2009 a Veltlínske zelené 2010, ktoré bude z ro?níka 2010 okrem JAGNETU aj v kolekcii VARIETO. Na?u ponuku v júni roz?íria nasledovné vína: VARIETO Chardonnay 2010VARIETO Veltlínske zelené 2010VARIETO Aurelius 2010VARIETO Frankovka modrá 2009a biele cuvée 4 ?IVLY 2009. Dúfame, ?e sa Vám u nás pá?ilo a te?íme sa na Va?u ?a??iu náv?tevu. Pekné víno s rozh?adom 2011 ?akujeme Vám za ú?as? na akcii Pekné víno s rozh?adom v sobotu 26.3.2011. Na degustácii ste mali mo?nos? prvykrát ochutna? Cuveé A+A, vyrobené spolu s uznávanym talianskym enológom Robertom Cipressom z firmy Wine Circus. Vzniklo asambá?ou dvoch ?ervenych vín ro?níka 2008, talianského Aglianica a ná?ho Alibernetu. Z mladych vín ste mohli vyskú?a? Veltlínske zelené, Chardonnay, Sauvignon, ?i Cabernet Sauvignon rosé. Kontrastom bolo netypické Veltlínske zelené ro?níka 1999, ktoré sme pre Vás pripravili z archívu pri príle?itosti 20. vyro?ia firmy. Nedo?kaví fanú?kovia 4 ?IVLOV si ich prvykrát vychutnali v bielom prevedení ro?níka 2009. Dúfame, ?e sa Vám pá?il aj ná? program, koncert skupiny Funny Fellows, ?i adrenalínová vyzva v podobe druhého ro?níka sú?a?e v behu na rozh?adňu. Najstar?ím be?com bol 81-ro?ny pán Ru?ek. Prvenstvo obhájil minuloro?ny ví?az Tomá? Matejkovi? s ?asom 14,47 sekúnd. Najrychlej?ou ?enou bola Iveta Hubová s ?asom 20,94 sekúnd. Pri ?rebovaní vyhercu fotografickej sú?a?e s mini JAGNETMI sa ??astie usmialo na Martina Ka?u?u, ktory ná? mini JAGNET vyniesol a? na Gerlachovsky ?tít. Vystava vín v ?enkviciach V sobotu 19. marca sa od 13.00 uskuto?ní XI. Vystava vín v ?enkviciach. Táto sú?a? vín je nomina?nou vystavou pre Národny salón vín a tento rok tu na?e vína mimoriadne uspeli. KARPATSKá PERLA získala dvoch ?ampiónov, za biele aj ?ervené víno a spolu sme získali 6 Zlatych medailí. ?ampiónmi sa stali vína VARIETO Chardonnay 2010, neskory zber a VARIETO Frankovka modrá 2009, neskory zber. Vína budú v predaji o pár mesiacov, u? túto sobotu ich v?ak m??ete ochutna? a porovna? s vínami inych vyrobcov. JAGNET 0,25 l Milí priatelia, popri ka?doro?nej jarnej akcii ?Pekné víno s rozh?adom“, na ktorej je nielen ochutnávka na?ich novych vín z kolekcie JAGNET, VARIETO a DILEMúRE, a máte si mo?nos? zasú?a?i? o najlep?í ?as v behu na 99 schodovej rozhladni, sme pre Vás pripravili ?al?iu vyzvu. Ste milovníci prírody a trávite svoj vo?ny ?as na turistickych chodníkoch, aby ste za?ili krásny p??itok z dosiahnutého nieko?ko tisíc metrov vysokého vystupu na vrchol? Spojte príjemné s u?ito?nym a zmerajte si svoje sily s kombináciou vín Veltlínske zelené a Frankovky modrej v na?ich 0,25 litrovych f?a?kách. Sta?í, ak si do batohu pribalíte ?turistické“ MINI JAGNETY a podelíte sa s nami o svoj zá?itok s nimi na fotke, ktorú po?lete na adresu vino@karpatskaperla.sk do 25.3.2011. Tymto sa dostanete do zlosovania o 24 kusov MINI JAGNETOV a kazetu 4 ?IVLOV, ktoré sa uskuto?ní u nás v Karpatskej perle pri tre?om ro?níku ?Pekné víno s rozh?adom“ v sobotu 26.3.2011. A nezabudnite nám napísa?, akú vy?ku ste dokázali pokori?. Prajeme Vám peknú turistiku s chu?ou MINI JAGNETOV. Deň otvorenych pivníc 2009 V dňoch 20. a 21. novembra sme mali otvorenú na?u firmu v ?enkviciach v rámci Dňa otvorenych pivníc na Malokarpatskej vínnej ceste. V?etkym, ktorí nás nav?tívili ?akujeme a te?íme sa op?? na jar. Pekné víno s rozh?adom 2009 Dňa 21.3. sa v zrekon?truovanych priestoroch na?ej firmy konala akcia ?Pekné víno s rozh?adom“. Tento deň sme zároveň vyu?ili na slávnostnú kolaudáciu a strihanie pásky. Hos?om sme ponúkali vy?e dvadsa? vín, prehliadku priestorov ale i príjemnú atmosféru. Spestrením bol vyh?ad z na?ej rozh?adne, ka?dy kto si trúfol vystúpi? a? hore, dostal perník s logom KARPATSKEJ PERLY, s.r.o. Veríme, ?e ná? rozh?ad i na?e vína sa ka?dému náv?tevníkovi pá?ili. O rok sa te?íme op??... Vystava vín ?enkvice 2009 Dňa 14.3. 2009 sa v ?enkviciach konala ochutnávka, pri príle?itosti Vystavy vín v ?enkviciach. Náv?tevníci mali mo?nos? ochutna? nasledujúce vína zo spolo?nosti KARPATSKá PERLA, s.r.o., informa?ne uvádzame aj získané medaily: DíLEMúRE Devín 2007, hrozienkovy vyber - Zlatá medaila VARIETO Frankovka modrá 2007, neskory zber - Zlatá medaila VARIETO Alibernet 2007, neskory zber - Zlatá medaila VARIETO Rulandské biele 2008, neskory zber - Strieborná medaila VARIETO Chardonnay 2008, vyber z hrozna - Strieborná medaila VARIETO Pálava 2008, vyber z hrozna - Strieborná medaila VARIETO Cabernet Sauvignon 2006, barrique - Strieborná medaila Pote?ili sme sa aj oceneniu - Najlep?ia kolekcia vín z Malokarpatskej oblasti. KARPATSKá PERLA, s.r.o. na ITF SLOVAKIATOUR Dňa 22.1.2009 sa konala prezentácia na?ich vín v rámci ve?trhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2009. V?etkym, ktorí sa u nás pristavili, s nami o vínach podiskutovali, ?akujeme. Ocenenia Národny salón vín SR 2016 DíLEMúRE Pálava 2012, slamové víno. ?ampión Národny salón vín SR 2016 VARIETO Frankovka modrá 2013, vyber z hrozna Národny salón vín SR 2016 VARIETO Rizling rynsky 2015, vyber z hrozna Národny salón vín SR 2016 VARIETO Aurelius 205, vyber z hrozna Národny salón vín SR 2016 VARIETO Alibernet 2012, vyber z hrozna Národny salón vín SR 2016 VARIETO Cabernet Sauvignon 2012, vyber z hrozna Národny salón vín SR 2016 JAGNET Müller Thurgau 2015 Národny salón vín SR 2016 VARIETO Sauvignon 2015, neskory zber Vino Ljubljana 2016 VARIETO Rizling rynsky 2015, bobu?ovy vyber. zlatá medaila Galicja Vitis 2016 KARPATSKá PERLA Veltlínske zelené 2015, vyber z hrozna. zlatá medaila Vino Ljubljana 2016 KARPATSKá PERLA Pálava 2015, bobu?ovy vyber. zlatá medaila Galicja Vitis 2016 KARPATSKá PERLA Pálava 2015, bobu?ovy vyber. zlatá medaila Sélections Mondiales des Vins Canada 2016 KARPATSKá PERLA Veltlínske zelené 2015, vyber z hrozna. zlatá medaila Sélections Mondiales des Vins Canada 2016 KARPATSKá PERLA Rizling vla?sky 2015, neskory zber. strieborná medaila Sélections Mondiales des Vins Canada 2016 VARIETO Devín 2015, vyber z hrozna. zlatá medaila Prague Wine Trophy 2016 VARIETO Devín 2015, vyber z hrozna. zlatá medaila Prague Wine Trophy 2016 KARPATSKá PERLA Pálava 2015, bobu?ovy vyber . zlatá medaila Prague Wine Trophy 2016 KARPATSKá PERLA Pinot Noir 2012, vyber z hrozna . zlatá medaila Prague Wine Trophy 2016 VARIETO Aurelius 2015, vyber z hrozna. zlatá medaila Prague Wine Trophy 2016 VARIETO Pinot Gris 2015, vyber z hrozna. zlatá medaila Prague Wine Trophy 2016 VARIETO Cabernet Sauvignon 2015, rosé. zlatá medaila Oenoforum 2016 KARPATSKá PERLA Veltlínske zelené 2015, vyber z hrozna. zlatá medaila Oenoforum 2016 4 ?IVLY 2011 ?ervené. zlatá medaila Oenoforum 2016 DíLEMúRE Devín 2014, hrozienkovy vyber. strieborná medaila Oenoforum 2016 KARPATSKá PERLA Pálava 2015, bobu?ovy vyber. zlatá medaila Oenoforum 2016 VARIETO Alibernet 2012, vyber z hrozna. zlatá medaila Oenoforum 2016 JAGNET Mu?kát moravsky 2015. strieborná medaila X. Festival Frankovky modrej a ru?ovych vín Ra?a VARIETO Frankovka modrá 2015, rosé. strieborná medaila X. Festival Frankovky modrej a ru?ovych vín Ra?a VARIETO Frankovka modrá 2013, vyber z hrozna. strieborná medaila Prague Wine Trophy 2016 VARIETO Frankovka modrá 2013, vyber z hrozna. zlatá medaila Concours Mondial de Bruxelles 2016 VARIETO Rizling rynsky 2015, vyber z hrozna. zlatá medaila Vystava vín Vini?né 2016 VARIETO Frankovka modrá 2015, rosé. strieborná medaila Vystava vín Vini?né 2016 KARPATSKá PERLA Rizling vla?sky 2015, neskory zber. strieborná medaila Vystava vín Vini?né 2016 KARPATSKá PERLA Pálava 2015, bobu?ovy vyber. zlatá medaila Vystava vín ?enkvice 2016 DíLEMúRE Aurelius 2013, hrozienkovy vyber. strieborná medaila Vystava vín ?enkvice 2016 VARIETO Cabernet Sauvignon 2012, vyber z hrozna. strieborná medaila Vystava vín ?enkvice 2016 DíLEMúRE Devín 2014, hrozienkovy vyber. strieborná medaila Vystava vín ?enkvice 2016 VARIETO Pinot Gris 2015, vyber z hrozna. strieborná medaila Vystava vín ?enkvice 2016 VARIETO Rizling rynsky 2015, vyber z hrozna. strieborná medaila Vystava vín ?enkvice 2016 JAGNET Müller-Thurgau 2015. strieborná medaila Vystava vín ?enkvice 2016 JAGNET Mu?kát moravsky 2015. strieborná medaila Vystava vín ?enkvice 2016 KARPATSKá PERLA Pálava 2015, bobu?ovy vyber. strieborná medaila Vystava vín ?enkvice 2016 VARIETO Sauvignon 2015, neskory zber. strieborná medaila Vystava vín ?enkvice 2016 VARIETO Alibernet 2012, vyber z hrozna. zlatá medaila Vystava vín ?enkvice 2016 KARPATSKá PERLA Rizling vla?sky 2015, neskory zber. zlatá medaila Les Grands Concours Modial du Monde Strasbourg 2016 VARIETO Pinot Gris 2015, vyber z hrozna. strieborná medaila Vínne trhy Pezinok 2016 KARPATSKá PERLA Pálava 2015, bobu?ovy vyber. strieborná medaila Vínne trhy Pezinok 2016 VARIETO Frankovka modrá 2015, rosé. strieborná medaila Vínne trhy Pezinok 2016 DíLEMúRE Pálava 2012, slamové víno. ?ampión Vínne trhy Pezinok 2016 VARIETO Alibernet 2012, vyber z hrozna. strieborná medaila ? 2011 - 2016 KARPATSKá PERLA. All rights reserved. | Spracované v redak?nom systéme SwiftSite spolo?nosti ELET

karpatskaperla.sk Whois

Domain Name: KARPATSKAPERLA.SK